Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Съобщение за ПУП-ПЗ и РУП за част от кв.20 А по плана на гр.Брацигово

 

10-01-2022

  

СТИЛИЯНА КИРИЛОВА КЪНЕВА- гр.София-1000 /за имот с идентификатор 06207.501.1828/

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

         Съобщаваме  Ви, че е изработен проект за изменение на ПУП-ПЗ и РУП  за част от кв.20 А, УПИ XIII-Складова база, бензиностанция, УПИ XII-Складова база и УПИ XIV-Производствена дейност, администрация и офис по РП на гр. Брацигово, с който се предвижда частично свързано застрояване между горните УПИ-та. И свободно в останалата част на 3 м отстояние от регулационните линии, а с Работния устройствен план се определят параметрите на сключеното застрояване на процесните имоти. Изменението е по искане от Ка Ойл ЕООД.

       Проектът се намира в Дирекция СА при Община  Брацигово на ул."Атанас Кабов"№6А, ет. 2, стая № 7 и може да се разгледа от заинтересованите лица.

       Искания и възражение по проекта се правят пред Дирекция СА при Община Брацигово в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението съгласно чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ. Съобщението се изготвя по чл.18а от АПК.

 

 

 

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик