Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Съобщение за ПУП-ПРЗ за част от кв.88 по плана на с.Равногор

 

10-01-2022

 

ДО

КАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА ТРАЙКОВА-гр.Пловдив-4000, /за УПИ ХIII-917,918/

ИВАН ПЕТРОВ ДЕНЧЕВ-гр.Пловдив-4000, /за УПИ Х-882/

ПЕТЪР ЮРИЙ ДЕНЧЕВ-гр.Пловдив-4000, /за УПИ Х-882/

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Съобщаваме Ви, че е изработен проект за изменение на  ПУП - ПРЗ  за част от кв. 88, УПИ ХI-883 и УПИ ХХ-885 по РП на с. Равногор. С проекта се предвижда промяна в конфигурацията на вътрешнорегулационните линии на двата УПИ, като минат по имотни граници на ПИ пл. №883. Изменението е по искане от Анна Спасова Кънева.

       Проектът се намира в Дирекция СА при Община Брацигово на ул."Атанас Кабов" №6А, ет. 2, стая № 7 и може да се разгледа от заинтересованите лица.

 Искания и възражение по проекта се правят пред Дирекция СА при Община Брацигово в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението съгласно чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ.

Съобщението се изготвя по чл.18а от АПК.

 

 

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик