Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Съобщение за Заповед №РД-835/15.12.2021г. за част от кв. 91 по плана на гр. Брацигово

 

13-01-2022

ДО

ТОНЯ ИВАНОВА ФИЛИПОВА - гр.София-1000  /за имот с идентификатор 06207.502.10/

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

        

  Съобщаваме  Ви, че е издадена Заповед № РД-835/15.12.2021г. на Кмета на община Брацигово, с която се одобрява изменение на  ПУП - ПРЗ за част от кв. 91, УПИ VIII-648 по регулационния план на гр.Брацигово /имот с идентификатор 06207.502.11 по КККР/, с който регулационните граници на същия УПИ минават по имотните граници на имот 06207.502.11 и за него се обособява нов УПИ VIII-11 За ЖС. Изменението е по искане от Дончо Василев Ангелов.

         Проектът се намира в Дирекция СА при Община Брацигово на ул."Атанас Кабов"№ 6А, ет. 2, стая №7 и може да се разгледа от заинтересованите лица.

Искания и възражение по проекта се правят пред Дирекция «СА» при Община Брацигово в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението съгласно чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ.

          Съобщението се изготвя по чл.61 от АПК.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик