Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Съобщаваме Ви, че е изработен проект за изменение на ПУП- ПР за част от кв.8, УПИ IV-117 по плана на с.Исперихово, общ.Брацигово

 

14-06-2022

ДО

КРАСИМИР АТАНАСОВ АТАНАСОВ

 с.Исперихово, ул. „Двадесет и четвърта" №36А

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

           Съобщаваме  Ви, че е изработен проект за изменение на  ПУП- ПР  за част от кв.8, УПИ IV-117 по плана на с.Исперихово, общ.Брацигово, с който за сметка на същия УПИ се обособяват два нови УПИ: IV-117 и ХV-117.

         Проектът се намира в Кметство с.Исперихово, ул."Тридесет и осма" № 34 и може да се разгледа от заинтересованите лица.

Искания и възражение по проекта се правят пред Дирекция „СА" при Община Брацигово в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението съгласно чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ.

 Съобщението се изготвя по чл.18а от АПК.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик