Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Съобщение за изменение на ПУП - ПЗ за част от кв.88 по регулационния план на с.Равногор

 

28-06-2022

РАЙНА АТАНАСОВА ГРУДЕВА-гр.Пловдив-4000 /за УПИ ХХ-885/

ПЕТЪР ЮРИЙ ДЕНЧЕВ-гр.Пловдив-4000 /за УПИ Х-882/

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Съобщаваме Ви, че е изработен проект за изменение на  ПУП - ПЗ  за част от кв. 88, УПИ ХI-883 по РП на с. Равногор. С проекта се предвижда жилищно застрояване. Изменението е по искане от Анна Спасова Кънева и Васил Николов Кънев.

       Проектът се намира в Дирекция СА при Община Брацигово на ул."Атанас Кабов" №6А, ет. 2, стая № 7 и може да се разгледа от заинтересованите лица.

 Искания и възражение по проекта се правят пред Дирекция СА при Община Брацигово в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението съгласно чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ.

Съобщението се изготвя по чл.18а от АПК.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик