Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП – ПРЗ за част от местност „Конарника“ ПИ с идентификатор 61220.121.131 по КККР на с.Равногор.

 

27-03-2023

ДО

ЕЛЕНА СТОЙЧЕВА ИВАНОВА- гр.Първомай-4270

 


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Съобщаваме  Ви, че е изработен проект за изменение на  ПУП - ПРЗ за част от местност „Конарника" ПИ с идентификатор 61220.121.131 по Кадастрална Карта на с.Равногор. С плана за регулация за ПИ с  идентификатор 61220.121.131 да бъде отреден УПИ I-131 „ За жилищно строителство„ Обслужването на имота ше се осъществява  от прилежащата от улица с о.т. 118-119, намираща се в застроителните граници на с.Равногор. Изменението е по искане от Мария Борисова Власева.

         Проектът се намира в Дирекция „СА" при Община Брацигово с адрес гр.Брацигово, ул."Атанас Кабов"№ 6А, ет. 2, стая № 5 и може да се разгледа от заинтересованите лица.

Искания и възражения по проекта се правят пред Дирекция „СА" при Община Брацигово в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението съгласно чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ.

 Съобщението се изготвя по чл.18а от АПК.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик