Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Заповед № РД-272/23.05.2023г. на осн. чл.124а, ал.2 от ЗУТ

 

23-05-2023

З А П О В Е Д:

№РД-272/23.05.2023г.

 

 

На основание чл. 124 а, ал. 2 от ЗУТ, Решение III

от протокол № 5/26.04.2023г. на ОбЕСУТ

 

   Да се изработи ПУП-ПРЗ за част от кв.42, УПИ V-604-Баня по плана на с.Бяга, общ.Брацигово съгласно приложената скица предложение.

Срок за представяне на плана в Техническа служба на ОбА - 150 дни.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик