Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ IV-3.197,198 за жилищно строителство, ПИ с идентификатор 06207.3.937, местност „Герчовица“ по Кадастрална карта на гр.Брацигово.

 

08-09-2023

ДО

Н-ЦИ ДАНАИЛ ДАНАИЛОВ ЙОРГОВ - /за ПИ с идентификатор 06207.3.201

 местност "Герчовица" по КККР на гр.Брацигово./

МАРИЯ АТАНАСОВА ЙОРГОВА- гр.Пазарджик-4400 , 

 /за ПИ с идентификатор 06207.3.201  местност" Герчовица "по КККР на гр.Брацигово./

ДАНАИЛ АТАНАСОВ ЙОРГОВ- гр.Пазарджик-4400 , 

 /за ПИ с идентификатор 06207.3.201  местност" Герчовица "по КККР на гр.Брацигово./

ЙОРДАНКА ДИМИТРОВА ПЕНДЕВА- гр.Пазарджик-4400 ,  /за ПИ с идентификатор 06207.3.201  местност" Герчовица "по КККР на гр.Брацигово./

 

Н-ЦИ ЙОРДАНА КЕРПИЧЕВА - /за ПИ с идентификатор 06207.3.201  местност  "Герчовица" по КККР на гр.Брацигово./

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

           

            Съобщаваме  Ви, че е изработен проект за изменение на  ПУП - ПРЗ за разделяне на УПИ IV-3.197,198 за жилищно строителство, ПИ с идентификатор 06207.3.937, местност „Герчовица" по Кадастрална карта на гр.Брацигово. Предвижда се, с предложеното изменение от УПИ IV-3.197,198 за жилищно строителство да се образуват две нови УПИ : УПИ IV-3.937 за жилищно строителство и V-3.937 за жилищно строителство. Изменението е по искане от Димитър Христов Китов и Кирил Костов Симитчиев.

         Проектът се намира в Дирекция „СА" при Община Брацигово с адрес гр.Брацигово, ул."Атанас Кабов"№ 6А, ет. 2, стая № 5 и може да се разгледа от заинтересованите лица.

Искания и възражения по проекта се правят пред Дирекция „СА" при Община Брацигово в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението съгласно чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ.

 Съобщението се изготвя по чл.18а от АПК.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик