Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Съобщение за издадена заповед № РД-503/25.08.2023г. на Кмета на община Брацигово за изменение на ПУП – ПРЗ на УПИ VI-054011, За дървопреработка в местност „Свети Спас“, участващ в ПИ с идентификатор 06207.1.740 по КККР на гр.Брацигово.

 

11-09-2023
ДО

Н-ЦИ КОСТАДИН ИВАНОВ БЕКРИЕВ - /за ПИ с идентификатор 06207.1.725  местност"Клисурата"по КККР на гр.Брацигово./

 

ИВАН ХРИСТОВ ДИМИТРИЕВ - гр.София-1000 ,

 /за ПИ с идентификатор 06207.1.725  местност"Клисурата"по КККР на гр.Брацигово./

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

           

            Съобщаваме Ви, че е издадена Заповед № РД-503/25.08.2023г. на Кмета на община Брацигово, с която се одобрява, изменение на ПУП - ПРЗ за разделяне на УПИ VI-054011, За дървопреработка, ПИ с идентификатор 06207.1.740, местност „Свети Спас" по Кадастрална карта на гр.Брацигово. Предвижда се, с предложеното изменение от УПИ VI-054011, За дървопреработка да се образуват три нови УПИ : УПИ VI-1.757, Производствено-складови дейности, дървопреработка, търговия, услуги и ВЕИ; УПИ VII-1.759, Производствено складови дейности, дървопреработка, тъговия, услуги и ВЕИ и УПИ VIII-1.759, Производствено - складови дейности, дървопреработка, търговия, услуги и ВЕИ. Изменението е по искане от « Поли- Аттива» ООД- гр.София.

         Проектът се намира в Дирекция „СА" при Община Брацигово с адрес гр.Брацигово, ул."Атанас Кабов"№ 6А, ет. 2, стая № 5 и може да се разгледа от заинтересованите лица.

Искания и възражения по проекта се правят на основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението чрез община Брацигово до  Административен съд.

 

Съобщението се изготвя по чл.18а от АПК.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик