Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Пресконференция

 

28-10-2009

По повод приключването на дейностите по проект BG161PO001/4.1-01/2007/031 “ОСНОВЕН РЕМОНТ И САНИРАНЕ НА ОУ ХРИСТО БОТЕВ”, ОДЗ “ЙОРДАН ШОПОВ” с.Исперихово и ОДЗ “ЗДРАВЕЦ” гр.Брацигово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013", приоритетна ос "Местно развитие и сътрудничество", схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/4.1.-01./2007 - "Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, инфраструктура, допринасяща за устойчиво местно развитие" - Договор №BG161PO001/4.1.-01./2007/043 , се организира пресконференция за отчитане изпълнението на дейностите в проекта. Участие в пресконференцията взеха регионални и национална телевизионни и печатни медии. Снимки от пресконфренцията и обновените сгради по проекта можете да намерите в секция Галерия, а презентациите от пресконференцията в Администрация-Документи.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик