Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Съобщение ТСУ

 

07-12-2009
До Елена Георгиева Петкова Тодор К.Гинчев Костадин С. Гинчев Димитър С. Гинчев Мария Георгиева Кузева С Ъ О Б Щ Е Н И Е Съобщаваме Ви, че е изработен проект за ПУП- ПР /план за регулация /за промяна предназначението на УПИ III- 136,138,139 за ПИ 136 кв.9 по плана на с.Жребичко по искане от Мария Костадинова Пърчева. Проектът се намира в отдел „ТСУ и А” при Община Брацигово на ул.“Ат. Кабов”№ 6, ет. 2, стая № 5 /тел.03552-2065, в.106/ и може да се разгледа от заинтересованите лица. Изисквания и възражение по проекта се правят пред отдел ТСУ и А при Община Брацигово в 14-дневен срок от датата на съобщаването. Съобщението публикувано в Интернет чрез сайта на община Брацигово на 07.12.2009 г. Съобщението се изготвя по чл.61 от АПК.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик