Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Съобщение ТСУ

 

07-12-2009
До Областно пътно управление-гр.Пазарджик С Ъ О Б Щ Е Н И Е Съобщаваме Ви, че е изработен проект за ПУП- ПП /парцеларен план /за определяне на трасе за –„Кабелна далекосъобщителна мрежа за разпространение на радио и телевизионни програми и високоскоростен интернет по оптичен кабел в сервитута на път III-377-Пещера-Брацигово-Равногор” представляващ ПИ 000245 по КВС на землището на гр.Брацигово общ.Брацигово по искане от „ Булсат ” ООД - гр.Пещера . Проектът се намира в отдел „ТСУ и А” при Община Брацигово на ул.“Ат. Кабов”№ 6, ет. 2, стая № 5 /тел.03552-2065, в.106/ и може да се разгледа от заинтересованите лица. Изисквания и възражение по проекта се правят пред отдел ТСУ и А при Община Брацигово в 14-дневен срок от датата на съобщаването. Съобщението публикувано в сайта на община Брацигово на 07.12.2009г. Съобщението се изготвя по чл.61 от АПК.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик