Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

ВАЖНИ СРОКОВЕ ЗА ИЗБИРАТЕЛИТЕ - ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ на 04 април 2021 година

 

12-03-2021

 • Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец или чрез електронно заявление през интернет страницата на общините по постоянния им адрес или настоящия им адрес в случаите, когато своевременно е направено искане по чл. 37 от ИК.

Краен срок 20.03.2021 г. вкл.

 

 • Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес.

Краен срок 20.03.2021 г вкл.

 

 • Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък, допуснати спрямо него, с писмено заявление до кмета на общината, кметството или кметския наместник.

Краен срок 27.03.2021 г вкл.

 

 • Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срока по чл. 37, ал. 2 от ИК, може да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заяват това и при условие че на територията на населеното място е назначена подвижна СИК.

Краен срок до 29.03.2021 г. вкл.

 

 • Избиратели, които към 4 април 2021 г. са поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето,  с постоянен, съответно настоящ адрес (в случаите, когато е подадено заявление и са вписани в избирателния списък по настоящ адрес) на територията на населено място, могат да  заявят желание да гласуват с подвижна избирателна кутия, в периода от 24.03.2021 г. до 31 март 2021 г. включително.

Краен срок до 31.03.2021 г. вкл

 

 

За спазване на сроковете, предвидени в ИК в Общинска администрация Брацигово,   ще има дежурни служители на 20 и 27 март /събота/ 2021 г. от 08 до12 часа и от 13 до 17 часа.

Ще се приемат заявления за град БРАЦИГОВО И КМЕТСТВАТА.

 

За информация Общинска администрация - ет.1 стая №4, тел.03552 20-65 вътр.111 или GSM 0893460420.


ГЛАСУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛИ

поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравеТО

 

Право да гласуват с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители имат избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето , с постоянен, съответно настоящ адрес (в случаите, когато са подали заявление и са били вписани в избирателния списък по настоящ адрес), които към 4 април 2021 г..

Заявленията за вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия се подават  до кмета на общината, съответно до кмета на кметството в периода от 24.03.2021 г. до 31.03.2021 г. по един от следните начини:

-    саморъчно подписано от избирателя и подадено от пълномощник с пълномощно в свободен текст, лично по пощата или по факс;

-    подписано и подадено от пълномощник с пълномощно в свободен текст, лично по пощата или по факс;

-    заявление, подадено на електронната поща на кмета на община Брацигово, съответно на кметовете на кметства в Общината, без да се изисква квалифициран електронен подпис.

Към заявлението за гласуване в подвижна СИК не се прилагат други документи, освен пълномощни, когато се подават чрез пълномощник.

 

 • Гласоподавателите с адресна регистрация в гр.Брацигово могат да подават заявленията на  ел. поща: kmet@bratsigovo.bg

За Гласоподавателите с адресна регистрация по селата в общината, съответно:

 • За    с.Бяга  заявленията може да се подават на ел. поща: bqga@bratsigovo.bg;
 • За с.Исперихово заявленията може да се подават на ел. поща: isperihovo@bratsigovo.bg;
 • За с.Козарско заявленията може да се подават на ел. поща: kozarsko@bratsigovo.bg;
 • За  с.Розово заявленията може да се подават на ел. поща: rozovo@bratsigovo.bg;
 • За с.Равногор заявленията може да се подават на ел. поща: ravnogor@bratsigovo.bg.
 • За с.Жребичко заявленията може да се подават на ел. поща: kmet@bratsigovo.bg.


За информация Общинска администрация - ет.1 стая №4, тел.03552 20-65 вътр.111 или GSM 0893460420.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик