Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Стартира ежегодният конкурс за 2022г. в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда“

 

12-01-2022

 

ВАЖНО!

          Стартира ежегодният конкурс за 2022г. в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда". Допустими бенефициенти са общини, кметства, кметски наместничества, училища, детски градини и Центрове за подкрепа на личностното развитие/Обединени детски комплекси.

          На свое заседание проведено на 12.11.2021г., Управителният съвет на ПУДООС прие да бъдат отпуснати средства в размер до 3 500 000 лв. общо за провеждане на Национален конкурс „Чиста околна среда-2022г." за най-оригинален и екологично познавателен проект на тема „Обичам природата и аз участвам".

         Средствата по предстоящата Кампания ще бъдат разпределени по следния начин:

1. За проекти на общини и кметства до 15 000 лв. с ДДС на обща стойност - 2 000 000 лв.;

2. За проекти на училища, детски градини и ЦПРЛ/ОДК до 7 500 лв. с ДДС на обща стойност - 1 500 000 лв.

         Обявите за конкурса с критериите за участие са публикувани на електронната страница на МОСВ.

Конкурсните проекти се изпращат до деловодството на ПУДООС по Държавна единна електронна система за обмен на документи (Eventis, Акстър и др.), или по e-mail: proekti2022@pudoos.bg

        Проектът заедно с приложенията задължително следва да бъдат сканирани и изпратени като един файл!!!

         Крайният срок за изпращане на проектите е:

         *За училища, детски градини и Центрове за подкрепа на личностното развитие /Обединени детски комплекси - 18.02.2022г.

         * За общини и кметства - 04.03.2022г.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик