Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Обява

 

19-04-2010
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ– БРАЦИГОВО На основание чл.14, ал.1,2 и 3 от ЗОС и чл.18 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и в изпълнение на Решение № 430/ 26.03.2010год. на Общински съвет град Брацигово О Б Я В Я В А Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещения, частна общинска собственост ,находящи се в имот пл. № 318 ,в кв.40 по плана на с. Равногор, както следват : 1. Помещение с площ 11.00кв.м. Начална месечна наемна цена в размер на 17.60 лв. без ДДС . Срок за отдаване под наем 5 / пет / години за търговска дейност . 2. Помещение с площ 20.00 кв.м. Начална месечна наемна цена в размер на 32.00лв. без ДДС . Срок за отдаване под наем 5 /пет / години за търговска дейност . Търгът ще се проведе на 30.04.2010 год. от 10.00часа в сградата на общинска администрация град Брацигово. Тръжната документация се закупува от касата на фронт –офиса на общинска администрация град Брацигово срещу сумата от 20.00лв. Депозит за участие в търга в размер на 10% от началната месечна наемна цена се внася в брой в касата на общината до 16.30часа на 29.04.2010 год. Оглед на обектите може да се извърши с представител на кметство Равногор, след представяне на документ за закупена тръжна документация до 28.04.2010год. Молби за участие в търга с необходимите документи, описани в тръжната документация се подават на фронт –офиса при общинска администрация град Брацигово до 16.45 часа на 29.04.2010 год. В случай,че за обявеният публичен търг не се явят кандидати, повторен търг да се проведе след петнадесет дни . За допълнителна информация : стая №16 в общинска администрация –Брацигово, тел. 03552 / 20-65, вътр. 116 Кмет на община Брацигово /Васил Гюлеметов/

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик