Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Съобщение ТСУ

 

14-12-2010
До Анастасия Борисова Кацарова Йордан Георгиев Петров Славенка Георгиева Петрова Борис Пеев Малинов ДИП”Васил Петлешков”-Вълчо Шопов С Ъ О Б Щ Е Н И Е Съобщаваме Ви, че със заповед № РД-485/13.12.2010г. се изменя заповед № РД-392/22.10.2010г. на Кмета на община Брацигово за одобряване на ПУП- ПРЗ /план за регулация и застрояване/ в кв.1 по плана на летовище „В.Петлешков”, Община Брацигово, като се коригира номера от УПИ IV-За индивидуален вилен комплекс на УПИ I-за индивидуален вилен комплекс. Проектът се намира в отдел „ТСУ и А” при Община Брацигово на ул.“Ат. Кабов”№ 6, ет. 2, стая № 5 /тел.03552-2065, в.106/ и може да се разгледа от заинтересованите лица. Изисквания и възражение по проекта се правят пред отдел ТСУ и А при Община Брацигово в 14-дневен срок от датата на съобщаването. Съобщението публикувано в Интернет чрез сайта на община Брацигово на 15.12.2010 г. Съобщението се изготвя по чл.61 от АПК.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик