Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Съобщение ТСУ

 

21-12-2010
СТАНОВИЩЕ НА ГЛ. АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО По повод искане вх. № 94Н-104-5/30.11.2010г. от Никола Атанасов Донов за изработване на ПУП-ПР за част от кв.37 по плана на гр.Брацигово, като за сметка УПИ V-Дом на техниката се отредят два нови УПИ – V-406 и ХІІІ-405. Считам, че искането е законосъобразно. Изисквания, на които трябва да отговаря разработката: - При оформяне на проектите да се спазват изискванията на Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните отделните видове територии и устройствени зони и Наредба № 8 относно обема и съдържанието на устройствените схеми и планове. З А П О В Е Д: №РД-489/15.12.2010г. На основание чл. 124, ал. 3 и чл. 134 ал.2, т. 1 и т.6 от ЗУТ Да се изработи ПУП-ПР за част от кв. 37, по плана на гр.Брацигово, като за сметка УПИ V-Дом на техниката се отредят два нови УПИ – V-406 и ХІІІ-405 Срок за представяне на плана в Техническа служба на ОбА – 150 дни. Съобщението е публикувано на 21.12.2010 г.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик