Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Съобщение ТСУ

 

21-12-2010
СТАНОВИЩЕ НА ГЛ. АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО По повод искане вх. № 94С-33-2/10.11.2010г. от Сийка Петрова Дафова за изработване на ПУП-ПР за улица с о.т. 15-311-314 и УПИ ХІІІ-645, ХІ-646, Х-646, ІХ-647, VІІІ-648 и VІІ-649, кв. 91 по плана на гр.Брацигово. Считам, че искането е законосъобразно. Изисквания, на които трябва да отговаря разработката: - При оформяне на проектите да се спазват изискванията на Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните отделните видове територии и устройствени зони и Наредба № 8 относно обема и съдържанието на устройствените схеми и планове. З А П О В Е Д: №РД-487/15.12.2010 г. На основание чл. 124, ал. 3 и чл. 134 ал.2, т.6 от ЗУТ и решение № 547 от Протокол №43 от 25.11.2010г. на ОбС гр.Брацигово Да се изработи ПУП-ПР за улица с о.т. 15-311-314 и УПИ ХІІІ-645, ХІ-646, Х-646, ІХ-647, VІІІ-648 и VІІ-649, кв. 91 по плана на гр.Брацигово. На основание чл. 135, ал. 6 от ЗУТ спирам прилагането на действуващия план в този обхват. Срок за представяне на плана в Техническа служба на ОбА – 150 дни. Съобщението е публикувано на 21.12.2010 г.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик