Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Съобщение ТСУ

 

28-12-2010
До Йорданка Иванова Петрова Маргарита Иванова Стоянова Зоя Петрова Иванова Елисавета Стоянова Костова Иван Кръстев Кръстев С Ъ О Б Щ Е Н И Е Съобщаваме Ви, че със Заповед №РД-465/08.12.2010г. на Кмета е одобрен ПУП- ПР /план за регулация/ за промяна на УПИ ХIV и ул. с о.т. 463-462-482 част от кв.67 по плана гр.Брацигово, общ.Брацигово, по искане на Михаил Василев Гюлеметов. Проектът се намира в отдел „ТСУ и А” при Община Брацигово на ул.“Ат. Кабов”№ 6, ет. 2, стая № 5 /тел.03552-2065, в.106/ и може да се разгледа от заинтересованите лица. Искания и възражение по проекта се правят в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението съгласно чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ. Съобщението публикувано в Интернет чрез сайта на община Брацигово на 28.12.2010г. Съобщението се прави по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик