Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Съобщение за инвестиционно намерение

 

20-01-2011

СЪОБЩЕНИЕ

Съобщаваме Ви, че в Общинска администрация – град Брацигово има следното инвестиционното намерение: Обект : ИНТЕГРИРАНА ТУРИСТИЧЕСКА АТРАКЦИЯ „БРАЦИГОВСКА АРХИТЕКТУРНА ШКОЛА” -ТРАДИЦИЯ С ПРОДЪЛЖЕНИЕ местонахождене: в регулация на гр. Брацигово с инвеститор: Община Брацигово със седалище: гр. Брацигово Съгласно изискванията на чл. 4 ал. 2 Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда “( обн. ДВ. бр. 25 от 18 .03. 2003г. , изм. ДВ. бр. 3 от 03.01.2011г. ) приета с ПМС № 59 / 2003г./. Копие от инвестиционното намерение можете да намерите в секция Администрация – Документи. Искания и възражения от заинтересованите лица могат да бъдат подадени на адрес: Община Брацигово, гр. Брацигово, Ул. “ Атанас Кабов “ № 6а

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик