Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

24-01-2011
Съгласно изискванията на чл. 8 , ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната Ви уведомяваме, за издадено решение № ПК -03-ПР / 2011 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС издадено от РИОСВ – Пазарджик на инвестиционно предложение “ Канализация на с. Козарско и “ Модулна пречиствателна станция за битови отпадни води в УПИ ХІV – 63, на кв. 3 на с. Козарско, община Брацигово. Решението може да намерите тук.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик