Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Съобщение ТСУ

 

31-01-2011
ДО ПЕТЪР ХРИСТОВ КЛИСАРОВ СОБСТВЕНИК НА ЧАСТ ОТ ИМОТ ПЛ. № 638 В КВ. 93 ПО ПЛАНА НА ГР.бРАЦИГОВО С Ъ О Б Щ Е Н И Е на основание чл. 13а, ал. 6,т. 2 от ППЗСПЗЗ Уведомяваме Ви, че е изработен по реда на чл. 13а, ал. 5 от ППЗСПЗЗ помощен план за имот, бивша земеделска земя в м.”Ропината”, гр.Брацигово, сега попадащ в кв. 93 по плана на гр.Брацигово, за бивш имот на н-ци Димитър Петров Стоянов. Помощният план се намира в отдел ТСУиА при Община Брацигово на ул.“Ат. Кабов”№ 6, ет.2, стая № 5 /тел.03552/20 65, в.106/ и може да се разгледа от заинтересованите лица. На основание чл. 13а, ал. 7 от ППЗСПЗЗ, в 30 дневен срок от съобщаването могат да се направят писмени искания и възражения по плана и придружаващата ги документация до Кмета на Общината. Съобщението публикувано в Интернет чрез сайта на община Брацигово на 31.01.2011 г. Съобщението се изготвя по чл.61 от АПК.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик