Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Обява

 

02-02-2011

Община Брацигово обявява свободни работни места за длъжностите в Дневен център за възрастни хора с увреждания-град Брацигово:

o Социален работник – 1 бр.– срочен договор за 9 месеца - Висше образование с професионална квалификация “Социални дейности”,“Социална педагогика”, “Социология” и минимална образователна квалификационна степен бакалавър; o Медицинска сестра - 1 бр. - срочен договор за 11 месеца, общ профил; o Рехабилитатор - 1 бр. - срочен договор за 11 месеца, общ профил; o Психолог - 1 бр. – срочен договор за 9 месеца - висше образование с професионална квалификация „Психология” и образователна квалификационна степен - бакалавър; o Трудотерапевт - 2 бр. - срочен договор за 11 месеца - висше образование; o Музикален терапевт – 1 бр. - срочен договор за 9 месеца - висше образование с професионална квалификация; o Работник кухня - 1 бр. - срочен договор на 11 месеца - средно специално образование Професия “Готвач”; o Санитар - 1 бр. - срочен договор за 11 месеца - средно образование; За длъжностите социален работник, трудотерапевт и музикален терапевт могат да кандидатстват и кандидати със средно специално образование, като при определяне на класирането с приоритет ще бъдат кандидатите с висше образование. 1. Необходими документи за кандидатстване: o Заявление до Кмета на общината. o Документ за самоличност /копие/ o Професионална автобиография. o Документ за завършено образование и придобита специалност o Копие от документи удостоверяващи продължителността на професионалния опит- трудова книжка или осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ трудов и осигурителен стаж o Документ за компютърна грамотност /копие/ o Свидетелство за съдимост, o Мотивационно писмо Допълнителни изисквания: o Компютърна грамотност; o Умения за работа в екип; o Комуникативност; o Аналитични умения; o Познаване на нормативната уредба - отлични познания на нормативната уредба, като: Закон за социалното подпомагане и Правилника за неговото приложение, Закон за хората с увреждания и Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда на населението, включително на хората с увреждания. Копията на представените документи следва да са ясни и четливи и заверени с подписа на кандидата и текст „Вярно с оригинала”. 2. Срок за подаване на документите – от 02.02.2010 до 11.02.2011 година -17.00 часа. 3. Изборът ще се проведе чрез събеседване с кандидатите за длъжностите: социален работник, психолог, трудотерапевти и музикален терапевт - от комисия, назначена със заповед на Кмета на Община Брацигово на 15.02.2011 г. от 10.00 ч. по реда на постъпване на заявленията. Кандидатите за длъжностите: медицинска сестра, рехабилитатор, работник кухня и санитар - чрез побор по документи. 4. Класирането на кандидатите ще бъде публикувано на интернет страницата на Община Брацигово и оповестено на Информационното табло във входа на Общината на 16.02.2011 г. в 10.00 ч. 5. Място на подаване на документите: Документите за кандидатстване се подават в административния офис на екипа на проекта - град Брацигово, Младежки дом, ул. „Христо Смирненски” №1, всеки работен ден от 8.00. до 17.00 ч.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик