Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Обществена поръчка

 

11-02-2011

Р Е Ш Е Н И Е ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № РДР -3 от 01.02.2011 година На основание чл.7 т.1, чл. 14, ал.1 т.1, и чл. 25, ал.1 от Закона за обществените поръчки:

1.Откривам процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП, чрез провеждане на открита процедура с предмет: “ Изграждане на канализация в с. Козарско, рехабилитация на общински път „Брацигово - Капитан Димитриево” и рехабилитация на общински път „Исперихово – Козарско – Жребичко”. 2.Одобрявам обявлението за откриване на обществената поръчка и документацията за участие в откритата процедура с предмет: “Изграждане на канализация в с. Козарско, рехабилитация на общински път „Брацигово - Капитан Димитриево” и рехабилитация на общински път „Исперихово – Козарско – Жребичко” 3. Наименование и адрес на възложителя: Община Брацигово, ул. „Атанас Кабов” № 6а, тел. 03552/2052, факс 03552/2101, пощ. код 4579 4. Кратко описание на обекта на поръчката: Код съгласно номенклатурата на Класификатора на обществените поръчки: 5. На основание чл.27, ал.2 от ЗОП и чл.3,ал.1 т.2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки,обявлението да се изпрати до Държавен вестник за обнородване в електронната страница на вестника в 7- дневен срок от датата на решението на Възложителя. 6. На основание чл.5 ал.1 т.1 б.”а” и т.4 , както и чл.7 ал.1 т.1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, решението и обявлението да се изпратят до изпълнителня директор на Агенцията за обществени поръчки за вписване в регистъра на обществените поръчки в 7-дневен срок . 7. Документацията за участие в процедурата се получава от фронт-офиса в сградата на общинска администрация-гр. Брацигово, ул.”Атанас Кабов” № 6а до 17.00 часа на 18.03.2011 година срещу платежен документ за закупуването й. Цената на тръжната документация е в размер на 240.00 лева с ДДС. 8. Офертите се приемат до 17.00 часа на 28.03.2011 година на фронт –офиса на Община Брацигово, ул. “Атанас Кабов “ № 6а . При приемане на офертите специалиста на фронт офиса е длъжен да отбележи върху плика и във входящия регистър следните данни: номер, дата и час на получаване на офертата, за което на приносителя се издава документ. Оферти, които са представени след изтичане на крайния срок или в не запечатан, прозрачен или скъсан плик не се приемат и се връщат незабавно на участника, като това обстоятелство се отбелязва в регистъра. 9.Отварянето и разглеждането на офертите ще се извърши на 30.03.2010 година от 10.00 часа в сградата на Младежки дом – гр. Брацигово, ул.”Атанас Кабов” № 6а. Препис от решението да се сведе до знанието на длъжностните лица –Цонка Кушлева, Сашка Манджукова, Елена Асенова за сведение и изпълнение. ВАСИЛ МИХАЙЛОВ ГЮЛЕМЕТОВ, Кмет на Община Брацигово

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик