Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Обява за отдаване под наем

 

14-02-2011
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БРАЦИГОВО На основание чл.14, ал.7 във връзка с ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.15,ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и в изпълнение на Решение № 572 от 27.01.2011 год. на Общински съвет град Брацигово О Б Я В Я В А Провеждане на публичен търг с явно наддаване на 07.03.2011 год. от 10.00 часа в сградата на общинска администрация град Брацигово за отдаване под наем на части от недвижим имот, публична общинска собственост, представляващи части от първи етаж в сградата на Младежки дом, намираща се в урегулиран поземлен имот ХІ –Младежки дом, в кв.13 по плана на град Брацигово, ул. „ Христо Смирненски" № 1, а именно : помещение с площ 160 кв.м. за кафе-аперитив и помещение с площ 200 кв.м. за нощен бар. Условията и пълния текст на обявата можете да намерите в секция Администрация-Документи.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик