Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Уведомление за инвестиционно предложение

 

29-05-2017

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

 

от ОБЩИНА БРАЦИГОВО 4579 гр.Брацигово, ул."Атанас Кабов" №6А,

 

Уведомяваме Ви, че община Брацигово има следното инвестиционно предложение: „Смяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 06207.4.288, м."Просовето" по кадастрална карта на гр.Брацигово за гробищен парк.".

 

Характеристика на инвестиционното предложение:

 

1.Резюме на предложението - Целта на проекта е да се разшири съществуващия гробищен парк, тъй като съществуващият не може да задоволи нуждите на гр.Брацигово от нови площи за тази цел. Площта за разширение е 4801кв.м и за нея са предвидени  215 броя гробни места. Предвидено е разширението  да се огради с плътна ограда на височина 2.20м, като типът ограда да не позволява пряка видимост от жилищните имоти към гробните места. Трасето на оградата ще се дублира с дървесен или висок храстовиден пояс, осигуряващ естетичност и предпазващ от психически травматизъм живеещите в близост хора. Достъпът до новото разширение ще се осъществява през главната алея на съществуващия гробищен парк.

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

Смяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 06207.4.288 е с цел разширение на съществуващ гробищен парк на гр.Брацигово, като се предвиждат нови 215 броя гробни места.

Захранването на обекта с ел. енергия и вода ще  се осъществи от тези в съществуващия гробищен парк.

Не се предвижда изграждане на нова пътна мрежа или изграждане на нова техническа инфраструктера.  Достъпът към обекта става посредством главната алея на съществуващия гробищен парк.

Предвиждат се изкопни работи за масивна ограда на дълбочина 0,80м, а изкопаване на нови гробни места - на дълбочина 1.5м, съгласно чл. 10, ал.2 от  Наредба № 2/21.04.2011г.

Не се предвижда ползване на взрив.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение,

Обектът е в непосредствена близост със съществуващ гробищен парк, захранен с ел. енергия и вода.

Смяната предназначението на поземлен имот с идентификатор 06207.4.288 по кадастралната карта на гр.Брацигово и изграждането на разширението на гробищния парк ще бъде  съобразено с изискванията на Министерството на здравеопазването, отразени в писмо с изх. № 47-22-ПСК-1619 от 28.01.2009г.

4. Местоположение:

 

Теренът, предвиден за смяна предназначението представлява поземлен имот с идентификатор 06207.4.288 в м."Просовето" по кадастрална карта на гр.Брацигово, обл.Пазарджик, който е частна общинска собственост с АОС №42/29.06.2009г. Същият се намира в землището на гр.Брацигово и не е в близост, нито засяга защитени територии и територии за опазване на обектите на културното или историческо наследство. Проектът не засяга нито изграждане на нова, нито промяна на съществуваща пътна инфраструктура. Инвестиционното предложение не може да окаже  трансгранично въздействие.

Най-близо разположените жилищни сгради на запад от ИП са на 41м, а на юг - 180м. С писмо №47-22-ПСК-1619/28.01.2009г. Министерството на здравеопазването е съгласувало разширение на гробищен парк в ПИ №094008, 094014, 094015/за трите по КК имот с идентификатор 06207.4.175/, 094048 и 094049, м."Просовето", землище на гр.Брацигово.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията (включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови):

 

Захранването на обекта с ел. енергия ще се осъществи от  съществуваща ел. мрежа на стария гробищен парк.

Захранването на обекта с вода за битови нужди ще се осъществи от съществуващ водопровод ф80

на стария гробищен парк.

6. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

Не се очакват емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители.

7. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

Строителните отпадъци, които ще бъдат генерирани по време на строителството, ще се извозват до съществуващи специализирани за целта депа на разстояние от 2 000 м от терена.

8. Отпадъчни води: (очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

 

Отпадните битови и дъждовни води от съоръженията в обекта ще се заустят в съществуваща канализация  ф800 бет.тръби.

 

9. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението :

При реализация на ИП на съществуващата площадка няма да има промени и не са необходими наличие и употреба на опасни химически вещества.

 

 

 

 

         КМЕТ:........................................

                          /Петко Петков/

 

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик