Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Покана за публично обсъждане на проекта за бюджет на община Брацигово за 2020г.

 

28-01-2020

На основание  чл. 84 ал.6 от Закона за публичните финанси, чл. 44, ал.1, т. 8 от ЗМСМА  и чл.17 от Наредбата за съставяне, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на община Брацигово

 

 

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО 

отправя покана към местната общност за участие в публичното обсъждане на Проекта за Бюджет за 2020г.

Очакваме предложенията на граждани, представители на неправителствени организации, местния бизнес, общински съветници, кметове и кметски наместник  на населени места, ръководители на второстепенни разпоредители и бюджетни звена.

         Публичното обсъждане предоставя възможност на жителите на община Брацигово да получат детайлна информация за разработването на бюджета и да участват пряко в разискванията по конкретните параметри на приходната и разходната част .

Предложения свързани с Бюджет 2020г. и инвестиционната  програма на общината ще се приемат на фронт офиса на община Брацигово до 17.00 часа на 04.02.2020 г.

 Публичното обсъждане ще се проведе  на 05.02.2020г. от 17.00 часа в заседателната зала на Младежки дом град Брацигово, ул. Христо Смирненски" №1.

   

Надежда Казакова

Кмет на Община Брацигово

Изтегли:

Бюджет 2020

Капиталова Програма

Заповед за публично обсъждане

Покана за публично обсъждане

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик