Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Осигуряване на топъл обяд в община Брацигово   2016 -2020 г.

         Община Брацигово  продължава да предоставя социалната услуга „топъл обяд" на 50 потребители,  които са жители на населените места в община Брацигово :

гр.Брацигово, с. Бяга, с.Исперихово, с.Козарско, с.Розово, в изпълнение на Договор № BG05FMOP001-3.002-00221-С01, по проект „Топъл обяд в Община

Брацигово - 2016 г.",  Операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд - 2016-2020", процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

финансирана по  Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане  от Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.

             Услугата „Топъл обяд" се предоставя  само в работни дни  от  Домашен социален патронаж - Брацигово,  като се спазват принципите на балансирано хранене

и изискванията за безопасност на храните, националните стандарти и нормите за хранене.

             Във връзка с изпълнението на проект „Топъл обяд в Община Брацигово- 2016 г." се осъществяват съпътстващи мерки, които се изразяват в консултиране на потребителите за ползването на социални, административни, здравни услуги.

 ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ

 


31.08.2018г. -Социалната услуга „топъл обяд" продължава да се  предоставя на 50 потребители,  които са жители на населените места в община Брацигово : гр. Брацигово, с.Бяга, с.Исперихово, с.Козарско, с.Розово в изпълнение на Договор № BG05FMOP001-3.002-0022-С04, по проект „Топъл обяд в Община Брацигово - 2016 г.",  Операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд - 2016-2020", процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  финансирана по  Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане  от Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.

Услугата „Топъл обяд" се предоставя  само в работни дни  Домашен социален патронаж - гр. Брацигово, като се спазват принципите на балансирано хранене и изискванията за безопасност на храните, националните стандарти и нормите за хранене.

При съставяне на седмичното меню се използва „Сборник рецепти за заведенията за обществено хранене", издателство Техника 2003г.

Във връзка с изпълнението на проект „Топъл обяд в Община Брацигово - 2016 г." служители на Община Брацигово предоставят съпътстващи мерки, които се изразяват в консултиране на потребителите за ползването на социални, административни, здравни услуги, помощ при попълване на документи към институции.  

През месец юни, месец юли и месец август са предоставени съпъдстващи мерки на 30 човека  включващи индивидуални и групови консултации. Груповите консултации са на теми : „Насоки как да се храним през лятото и да се предпазим от топлините", „Насоки за балансиран хранителен режим" , „Здрави през всеки сезон" и „Здравето е в твоите ръце". За всяка консултация всеки участник е получил информационна брошура.


12.04.2018г. - На 12.02.2018год. във връзка с предоставянето на съпъдстващи мерки, чрез реализиране на социалната услуга «Осигуряване на топъл обяд - 2016г.» в Община Брацигово, бе организирана информационен ден в рамките, на който заинтересованите лица бяха консултирани, за видове социални помощи предоставени от Дирекция  „Социални помощи" гр. Пещера, както и при какви условия се предоставят.

Видове социални помощи!


21.04.2017г. - Община Брацигово  продължава да предоставя социалната услуга „топъл обяд" на 50 потребители.

Информацията може да намерите ТУК!

Брошурите може да видите ТУК!


22.02.2017г. - Услугата „Топъл обяд" се удължава в община Брацигово  до края на 2019 година

Информацията може да намерите ТУК! 


09.05.2016г.

Приключи подбора на потребители за ползване на социална услуга "Осигуряване на топъл обяд"

          Комисия назначена от кмета на общината разгледа и оцени всички постъпили заявления, съгласно предварително разработени критерии. Постъпили са общо 57 бр. заявления за ползванена социалната услуга, но само 50 човека ще се възползата от нея. Услугата ще се предоставя от 09 май до 30 септември 2016г. Обядът ще приготвя и доставя ежедневно през работните дни, от кухнята на „Домашен социален патронаж" - Брацигово.

Приложение :  списък на класираните потребители


25.04.2016г. -

СТАРТИРА ПРОЕКТ „ ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА БРАЦИГОВО 2016г. „

Информацията може да намерите ТУК
 

 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик