Община Брацигово logo
Община Брацигово

 


 

ОБЯВЛЕНИЕ

по реда на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове

проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Брацигово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 

С протокол от Временна комисия тук

С проекта може да се запознаете тук.

С мотивите може да се запознаете тук.

С обявлението може да се запознаете тук. 

Дата на публикуване: 11.12.2019г.

 


ОБЯВЛЕНИЕ

по реда на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове

проект на Стратегия за управление на общинската собственост на Община Брацигово за мандат 2019 г. - 2023 г.

 


С поканата може да се запознаете тук.

С проекта може да се запознаете тук.

С мотивите може да се запознаете тук. 

Дата на публикуване: 02.12.2019г. 

ОБЯВЛЕНИЕ

по реда на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове

проекта на НАРЕДБА за специфични изисквания към фасадите на сградите и съоръженията в Община Брацигово


03.09.2019г. Протокол за провеждане на обществено обсъждане

С обявлението може да се запознаете тук.

С предложението може да се запознаете тук.

С проекта може да се запознаете тук. 

С мотивите може да се запознаете тук. 

Дата на публикуване: 31.07.2019г. 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

по реда на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове

проекта на НАРЕДБА за специфични изисквания към фасадите на сградите и съоръженията в Община Брацигово


08.07.2019г - Протокол за провеждане на обществено обсъждане на Проект на Наредба за специфичните изисквания към фасадите на сградите и съоръженията в Община Брацигово

С обявлението може да се запознаете тук.

С предложението може да се запознаете тук.

С проекта може да се запознаете тук. 

Дата на публикуване: 07.06.2019г.

ОБЯВЛЕНИЕ

по реда на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове

 

проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на  Община Брацигово.

 

10.06.2019г-Протокол от обществено обсъждане.

С обявлението може да се запознаете тук.

С предложението може да се запознаете тук.

С мотивите може да се запознаете тук.

С оценката на въздействие може да се запознаете тук. 

Дата на публикуване: 07.05.2019г.

ОБЯВЛЕНИЕ

по реда на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове 

 

проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за опазване на обществения ред,поддържане на чистотата, тревната и декоративната растителност, полските имоти, горите и общинското имущество, специализирана закрила на деца на обществени места на територията на Община Брацигово, опазване и възпроизводство на околната среда и обществения ред на летовищата „Васил Петлешков" и „Розовски вриз"

Протокол от обществено обсъждане 10.06.2019г.

С обявлението може да се запознаете тук. 

С предложението може да се запознаете тук.

С мотивите може да се запознаете тук.

Дата на публикуване: 07.05.2019г.  

ОБЯВЛЕНИЕ

по реда на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове 

 

Тарифата за изменение на Тарифа за определяне на минимални месечни наемни цени за квадратен метър при отдаване под наем на общинско имущество и годишни наемни цени при отдаване под наем на земеделски земи в Община Брацигово

 

 Протокол за провеждане на обществено обсъждане

С обявлението може да се запознаете тук. 

С предложението може да се запознаете тук.

С мотивите може да се запознаете тук.

Дата на публикуване: 03.05.2019г. 

ОБЯВЛЕНИЕ

по реда на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове 

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата на Общински съвет-гр.Брацигово за определяне размера на местните данъци на територията на Община Брацигово.

 

 С обявлението може да се запознаете тук. 

С предложението може да се запознаете тук.

С мотивите може да се запознаете тук.

С оценката на въздействие може да се запознаете тук. 

Дата на публикуване: 07.12.2018г.

 

ОБЯВЛЕНИЕ

по реда на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове 

ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТЗА 2019 година

 

Поканата за обществено обсъждане може да се запознаете тук.

С предложението може да се запознаете тук.

С мотивите може да се запознаете тук.

Дата на публикуване: 07.12.2018г. 

ОБЯВЛЕНИЕ

по реда на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове 

 

ПРОЕКТ

Изменение и допълнение на Тарифа по чл.3,ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Брацигово

 

С обявлението може да се запознаете тук.

Изменение и допълнение на Тарифата по чл. 3 

С мотивите може да се запознаете тук.

С оценката на въздействие може да се запознаете тук. 

Дата на публикуване: 08.11.2018г. 


ОБЯВЛЕНИЕ

по реда на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове 

 

ПРОЕКТ

 

НАРЕДБА

за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане, извършване на услуга на водопренос/водоподаване по общински водопроводи за минерална вода и учредяване сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода на територията на община Брацигово.

 

С обявлението може да се запознаете тук. 

С предложението може да се запознаете тук.

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик