Община Брацигово logo
Община Брацигово

 


ОБЯВЛЕНИЕ

по реда на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове

  

Правила за субсидиране на превозвачите, които извършват превоз на пътници по нерентабилни автобусни линии до населените места от Областна транспортна схема от квотата на Община Брацигово и Механизъм за управление и разпределяне на средствата за субсидии за междуселищни пътнически превози от Областна транспортна схема от квотата на Община Брацигово.

 

С Правилата може да се запознаете тук

С Механизма може да се заознаете тук.

С обявлението може да се запознаете тук.

С оценката на въздействието може да се запознаете тук

С мотивите може да се запознаете тук.

Дата на публикуване: 21.12.2020г.

 


ОБЯВЛЕНИЕ

по реда на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове

Общинска програма за намаляне риска от бедствия 2021-2025

 

С програмата може да се запознаете тук.

С обявлението може да се запознаете тук.

С Въведението може да се запознаете тук.

С Мотивите може да се запознаете тук.

 

Дата на побликуване: 17.12.2020г.

 

 


ОБЯВЛЕНИЕ

по реда на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове

  Годишната програма за управление и разпореждане с имоти и вещи, общинска собственост в община Брацигово

 

Протокол от обществено обсъждане

С Годишната програма може да се запознаете тук

С поканата може да се запознаете тук.

С мотивите може да се запознаете тук.

Дата на публикуване: 11.12.2020г.

 


ОБЯВЛЕНИЕ

по реда на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове

  Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Брацигово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

 

21,12,2020 - Справка за постъпили предложения

21,12,2020 - Протокол от обществено обсъждане

С проекта на Правилника може да се запознаете тук.

С обявлението може да се запознаете тук

С уведомление  за изменение на  Правилника може да се запознаете тук.

С мотивите може да се запознаете тук.

Дата на публикуване: 04.12.2020г.

ОБЯВЛЕНИЕ

по реда на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове

 

 

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Брацигово

 

 

Справка на постъпилите предложения

Протокол от обществено обсъждане

С проекта на наредбата може да се запознаете тук.

С обявлението може да се запознаете тук.

С Уведомление  за изменение на  Тарифата може да се запознаете тук.

С мотивите може да се запознаете тук.

Дата на публикуване: 22.10.2020г. 

ОБЯВЛЕНИЕ

по реда на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове

 

Проект на  НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ

С ОБЩИНСКИ СПОРТНИ ОБЕКТИ В ОБЩИНА БРАЦИГОВО

 

Справка за постъпили предложения

Протокол от обществено обсъждане

С проекта на наредбата може да се запознаете тук.

С обявлението може да се запознаете тук.

С оценката на въздействие може да се запознаете тук.

С мотивите може да се запознаете тук.

Дата на публикуване: 07.08.2020г.

ОБЯВЛЕНИЕ

по реда на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове

 

Проект на Тарифа по чл.3,ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Брацигово

 

 

Справка на  постъпилите предложения

Протокол от обществено обсъждане

С проекта на наредбата може да се запознаете тук.

С обявлението може да се запознаете тук.

С уведомлението за изменение може да се запознаете тук.

С мотивите може да се запознаете тук.

Дата на публикуване: 04.08.2020г.

 


ОБЯВЛЕНИЕ

по реда на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове

 

Проект за Наредба за определяне на размера на местните данъци, които постъпват в бюджета на Община Брацигово

 

Справка на  постъпилите предложения

Протокол от обществено обсъждане

С проекта на наредбата може да се запознаете тук.

С обявлението може да се запознаете тук.

С оценката на въздействие може да се запознаете тук.

С мотивите може да се запознаете тук.

Дата на публикуване: 03.08.2020г.

ОБЯВЛЕНИЕ

по реда на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове

 

Проект за Наредба за рекламната дейност на физически и юридически лица в община Брацигово.

 

С Протокола може да се запознаете тук.

Със Справката може да се запознаете тук.

С проекта на наредбата може да се запознаете тук.

С обявлението може да се запознаете тук.

С оценката на въздействие може да се запознаете тук.

С мотивите може да се запознаете тук.

Дата на публикуване: 09.07.2020г. 

ОБЯВЛЕНИЕ

по реда на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове

 

Изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в съответствие със ЗОС и ЗПП

 

Със справката може да се запознаете тук

С протокола може да се запознаете тук

С обявлението може да се запознаете тук.

С уведомлението може да се запознаете тук.

С мотивите може да се запознаете тук.

Дата на публикуване: 04.06.2020г.

ОБЯВЛЕНИЕ

по реда на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове

 

Наредба за условията и реда за използването на спортни обекти, собственост на Община Брацигово

 

Със справката може да се запознаете тук

С протокола може да се запознаете тук

С предложението може да се запознаете тук.

С обявлението може да се запознаете тук.

С мотивите може да се запознаете тук.

С оценката на въздействието може да се запознаете тук.

Дата на публикуване: 04.06.2020г. 

ОБЯВЛЕНИЕ

по реда на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове

 

НАРЕДБА ЗА РЕКЛАМНАТА ДЕЙНОСТ НА ФИЗИЧЕСКИИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА В ОБЩИНА БРАЦИГОВО

 

С предложението може да се запознаете тук.

С обявлението може да се запознаете тук.

С мотивите може да се запознаете тук.

С оценката на въздействието може да се запознаете тук.

Дата на публикуване: 07.05.2020г.

Уведомление на основание чл.77 и чл.80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.26, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове 

 Справка за постъпили предложения по реда на чл.26, ал.5 от ЗНА

 Уведомление  за изменение на Наредбата и Тарифата

 Мотиви за изм. и доп. на Наредбата в съответствие със ЗОС и ЗПП

 


ОБЯВЛЕНИЕ

по реда на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове

 

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020 г.

 

Протокол от обществено обсъждане

С поканата може да се запознаете тук.

С проекта може да се запознаете тук.

С мотивите може да се запознаете тук.

Дата на публикуване: 27.12.2019г.

ОБЯВЛЕНИЕ

по реда на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове

проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Брацигово, неговите комисии и взаимодействието му с общинска?

 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик