Община Брацигово logo
Община Брацигово

 


 

ОБЯВЛЕНИЕ

по реда на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове 

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ ОТ ОБЩИНА БРАЦИГОВО ПО ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ

 

Поканата за обществено обсъждане може да се запознаете тук.

С предложението може да се запознаете тук.

С мотивите може да се запознаете тук.

Дата на публикуване: 07.12.2018г.

 


ОБЯВЛЕНИЕ

по реда на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове 

 

ПРОЕКТ

Изменение и допълнение на Тарифа по чл.3,ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Брацигово

 

С обявлението може да се запознаете тук.

Изменение и допълнение на Тарифата по чл. 3 

С мотивите може да се запознаете тук.

С оценката на въздействие може да се запознаете тук. 

Дата на публикуване: 08.11.2018г. 


ОБЯВЛЕНИЕ

по реда на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове 

 

ПРОЕКТ

 

НАРЕДБА

за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане, извършване на услуга на водопренос/водоподаване по общински водопроводи за минерална вода и учредяване сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода на територията на община Брацигово.

 

С обявлението може да се запознаете тук. 

С предложението може да се запознаете тук.

С мотивите може да се запознаете тук.

С оценката на въздействие може да се запознаете тук. 

Дата на публикуване: 08.11.2018г.

ОБЯВЛЕНИЕ

по реда на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове 

 

ПРОЕКТ

ПРОЕКТ ЗА ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ МИНЕРАЛНА ВОДА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО , ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК

С предложението може да се запознаете тук.

С мотивите може да се запознаете тук

Дата на публикуване: 08.11.2018г. 

 ОБЯВЛЕНИЕ

 

по реда на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове и в изпълнение на Заповед № ПО-199/ 08.08.2018г. на Областен управител на гр. Пазарджик

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА В ОБЩИНА БРАЦИГОВО

 

11.09.2018г. - Протокола може да се запознаете тук.

С предложението може да се запознаете тук.

С мотивите може да се запознаете тук

С оценката на въздействие може да се запознаете тук 

Дата на публикуване: 09.08.2018г.

 

ОБЯВЛЕНИЕ

по реда на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове 

ПРОЕКТ на Наредба за реда, начина и  условията за отглеждане на селскостопански животни и домашни любимци на територията на община Брацигово

 
 

С предложението може да се запознаете тук.

С мотивите може да се запознаете тук

Дата на публикуване: 11.06.2018г.

ОБЯВЛЕНИЕ

по реда на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове 

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА В ОБЩИНА БРАЦИГОВО

 
 

06.07.2018г. С Протокола може да се запознаете тук.

С предложението може да се запознаете тук.

С мотивите може да се запознаете тук

С оценката на въздействие може да се запознаете тук 

Дата на публикуване: 08.06.2018г.

 

ОБЯВЛЕНИЕ

по реда на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове 

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ ОТ ОБЩИНА БРАЦИГОВО ПО ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ

 

 12.06.2018г. С Протокола може да се запознаете тук.

С предложението може да се запознаете тук.

С мотивите може да се запознаете тук

Дата на публикуване: 11.05.2018г.

 


 

ОБЯВЛЕНИЕ

по реда на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове 

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Брацигово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 

Протокол от обществено обсъждане от 16.05.2018г.

С предложението може да се запознаете тук.

С мотивите може да се запознаете тук

Дата на публикуване: 16.04.2018г.

ОБЯВЛЕНИЕ

по реда на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове 

Проект За изменение и допълнение на  Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество  в община Брацигово,приета с Решение № 436/23.02.2018год. на Общински съвет гр. Брацигово

 

 

Протокол за провеждане на обществено обсъждане на Проекта 

С предложението може да се запознаете тук.

С мотивите може да се запознаете тук

Дата на публикуване: 22.03.2018г. 

ОБЯВЛЕНИЕ

по реда на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове 

ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА БРАЦИГОВО

(2018 - 2019)

 

С предложението може да се запознаете тук.

С мотивите може да се запознаете тук

С оценката за  въздействието може да се запознаете тук.

Дата на публикуване: 14.02.2018г. 

 ОБЯВЛЕНИЕ

по реда на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове 

ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА В ОБЩИНА БРАЦИГОВО

 

С предложението може да се запознаете тук.

С мотивите може да се запознаете тук

Дата на публикуване: 13.02.2018г. 

ОБЯВЛЕНИЕ

по реда на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове 

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Брацигово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската,администрация.   

 

12.02.2018г. Протокол за постъпили предложения и становища 

С предложението може да се запознаете тук.

С мотивите може да се запознаете тук

Дата на публикуване: 08.01.2018г.

 

 


ОБЯВЛЕНИЕ

по реда на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове 

ПРОЕКТ НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

 

С предложението може да се запознаете тук.

С обявлението може да се запознаете тук.

С мотивите може да се запознаете тук

С оценката за  въздействието може да се запознаете тук.

Дата на публикуване: 08.01.2018г. 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл.8,ал.10 от ЗОС и чл.4,ал.3 от Наредбата за реда за придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество в община Брацигово

 

Проект на Годишна програма 2018г  

 

08.02.2018г. - Протокол от проведеното обществено обсъждане на проекта на наредбата по чл.8,ал.2 от ЗОС

С предложението може да се запознаете тук.

С мотивите може да се запознаете тук.

С поканата може да се запознаете тук

Дата на публикуване: 20.12.2017г. 


ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл.66,ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс,във връзка с чл.66,ал.1 от Закона за местни данъци и такси

 

Одобряване на план-сметка за дейностите по чл.66, ал.1 от Закона за местните данъци и такси за 2018г. и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2018г. на територията на Община Брацигово.

 

С предложението може да се запознаете тук.

Дата на публикуване: 17.11.2017г. 

 


ОБЯВЛЕНИЕ

по реда на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове

 

 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик