Община Брацигово logo
Община Брацигово

 


ОБЯВЛЕНИЕ

по реда на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове 

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата на Общински съвет-гр.Брацигово за определяне размера на местните данъци на територията на Община Брацигово.

 

 С обявлението може да се запознаете тук. 

С предложението може да се запознаете тук.

С мотивите може да се запознаете тук.

С оценката на въздействие може да се запознаете тук. 

Дата на публикуване: 07.12.2018г.

 

ОБЯВЛЕНИЕ

по реда на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове 

ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТЗА 2019 година

 

Поканата за обществено обсъждане може да се запознаете тук.

С предложението може да се запознаете тук.

С мотивите може да се запознаете тук.

Дата на публикуване: 07.12.2018г. 

ОБЯВЛЕНИЕ

по реда на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове 

 

ПРОЕКТ

Изменение и допълнение на Тарифа по чл.3,ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Брацигово

 

С обявлението може да се запознаете тук.

Изменение и допълнение на Тарифата по чл. 3 

С мотивите може да се запознаете тук.

С оценката на въздействие може да се запознаете тук. 

Дата на публикуване: 08.11.2018г. 


ОБЯВЛЕНИЕ

по реда на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове 

 

ПРОЕКТ

 

НАРЕДБА

за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане, извършване на услуга на водопренос/водоподаване по общински водопроводи за минерална вода и учредяване сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода на територията на община Брацигово.

 

С обявлението може да се запознаете тук. 

С предложението може да се запознаете тук.

С мотивите може да се запознаете тук.

С оценката на въздействие може да се запознаете тук. 

Дата на публикуване: 08.11.2018г.

ОБЯВЛЕНИЕ

по реда на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове 

 

ПРОЕКТ

ПРОЕКТ ЗА ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ МИНЕРАЛНА ВОДА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО , ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК

С обявлението може да се запознаете тук.

С предложението може да се запознаете тук.

С мотивите може да се запознаете тук

Дата на публикуване: 08.11.2018г. ОБЯВЛЕНИЕ

 

по реда на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове и в изпълнение на Заповед № ПО-199/ 08.08.2018г. на Областен управител на гр. Пазарджик

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА В ОБЩИНА БРАЦИГОВО

 

11.09.2018г. - Протокола може да се запознаете тук.

С предложението може да се запознаете тук.

С мотивите може да се запознаете тук

С оценката на въздействие може да се запознаете тук 

Дата на публикуване: 09.08.2018г.

 

ОБЯВЛЕНИЕ

по реда на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове 

ПРОЕКТ на Наредба за реда, начина и  условията за отглеждане на селскостопански животни и домашни любимци на територията на община Брацигово

 
 

С предложението може да се запознаете тук.

С мотивите може да се запознаете тук

Дата на публикуване: 11.06.2018г.

ОБЯВЛЕНИЕ

по реда на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове 

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА В ОБЩИНА БРАЦИГОВО

 
 

06.07.2018г. С Протокола може да се запознаете тук.

С предложението може да се запознаете тук.

С мотивите може да се запознаете тук

С оценката на въздействие може да се запознаете тук 

Дата на публикуване: 08.06.2018г.

 

ОБЯВЛЕНИЕ

по реда на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове 

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ ОТ ОБЩИНА БРАЦИГОВО ПО ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ

 

 12.06.2018г. С Протокола може да се запознаете тук.

С предложението може да се запознаете тук.

С мотивите може да се запознаете тук

Дата на публикуване: 11.05.2018г.

 


 

ОБЯВЛЕНИЕ

по реда на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове 

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Брацигово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 

Протокол от обществено обсъждане от 16.05.2018г.

С предложението може да се запознаете тук.

С мотивите може да се запознаете тук

Дата на публикуване: 16.04.2018г.

ОБЯВЛЕНИЕ

по реда на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове 

Проект За изменение и допълнение на  Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество  в община Брацигово,приета с Решение № 436/23.02.2018год. на Общински съвет гр. Брацигово

 

 

Протокол за провеждане на обществено обсъждане на Проекта 

С предложението може да се запознаете тук.

С мотивите може да се запознаете тук

Дата на публикуване: 22.03.2018г. 

ОБЯВЛЕНИЕ

по реда на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове 

ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА БРАЦИГОВО

(2018 - 2019)

 

С предложението може да се запознаете тук.

С мотивите може да се запознаете тук

С оценката за  въздействието може да се запознаете тук.

Дата на публикуване: 14.02.2018г. 

 ОБЯВЛЕНИЕ

по реда на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове 

ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА В ОБЩИНА БРАЦИГОВО

 

С предложението може да се запознаете тук.

С мотивите може да се запознаете тук

Дата на публикуване: 13.02.2018г. 

ОБЯВЛЕНИЕ

по реда на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове 

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Брацигово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската,администрация.   

 

12.02.2018г. Протокол за постъпили предложения и становища 

С предложението може да се запознаете тук.

С мотивите може да се запознаете тук

Дата на публикуване: 08.01.2018г.

 

 


ОБЯВЛЕНИЕ

по реда на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове 

ПРОЕКТ НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик