Община Брацигово logo
Община Брацигово

 


 

ОБЯВЛЕНИЕ

по реда на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове

 

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Брацигово

 

 


С проекта на наредбата може да се запознаете тук.

С обявлението може да се запознаете тук.

С Уведомление  за изменение на  Тарифата може да се запознаете тук.

С мотивите може да се запознаете тук.

Дата на публикуване: 22.10.2020г.

 


ОБЯВЛЕНИЕ

по реда на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове

 

Проект на  НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ

С ОБЩИНСКИ СПОРТНИ ОБЕКТИ В ОБЩИНА БРАЦИГОВО

 

Справка за постъпили предложения

Протокол от обществено обсъждане

С проекта на наредбата може да се запознаете тук.

С обявлението може да се запознаете тук.

С оценката на въздействие може да се запознаете тук.

С мотивите може да се запознаете тук.

Дата на публикуване: 07.08.2020г.

ОБЯВЛЕНИЕ

по реда на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове

 

Проект на Тарифа по чл.3,ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Брацигово

 

 

Справка на  постъпилите предложения

Протокол от обществено обсъждане

С проекта на наредбата може да се запознаете тук.

С обявлението може да се запознаете тук.

С уведомлението за изменение може да се запознаете тук.

С мотивите може да се запознаете тук.

Дата на публикуване: 04.08.2020г.

 


ОБЯВЛЕНИЕ

по реда на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове

 

Проект за Наредба за определяне на размера на местните данъци, които постъпват в бюджета на Община Брацигово

 

Справка на  постъпилите предложения

Протокол от обществено обсъждане

С проекта на наредбата може да се запознаете тук.

С обявлението може да се запознаете тук.

С оценката на въздействие може да се запознаете тук.

С мотивите може да се запознаете тук.

Дата на публикуване: 03.08.2020г.

ОБЯВЛЕНИЕ

по реда на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове

 

Проект за Наредба за рекламната дейност на физически и юридически лица в община Брацигово.

 

С Протокола може да се запознаете тук.

Със Справката може да се запознаете тук.

С проекта на наредбата може да се запознаете тук.

С обявлението може да се запознаете тук.

С оценката на въздействие може да се запознаете тук.

С мотивите може да се запознаете тук.

Дата на публикуване: 09.07.2020г. 

ОБЯВЛЕНИЕ

по реда на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове

 

Изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в съответствие със ЗОС и ЗПП

 

Със справката може да се запознаете тук

С протокола може да се запознаете тук

С обявлението може да се запознаете тук.

С уведомлението може да се запознаете тук.

С мотивите може да се запознаете тук.

Дата на публикуване: 04.06.2020г.

ОБЯВЛЕНИЕ

по реда на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове

 

Наредба за условията и реда за използването на спортни обекти, собственост на Община Брацигово

 

Със справката може да се запознаете тук

С протокола може да се запознаете тук

С предложението може да се запознаете тук.

С обявлението може да се запознаете тук.

С мотивите може да се запознаете тук.

С оценката на въздействието може да се запознаете тук.

Дата на публикуване: 04.06.2020г. 

ОБЯВЛЕНИЕ

по реда на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове

 

НАРЕДБА ЗА РЕКЛАМНАТА ДЕЙНОСТ НА ФИЗИЧЕСКИИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА В ОБЩИНА БРАЦИГОВО

 

С предложението може да се запознаете тук.

С обявлението може да се запознаете тук.

С мотивите може да се запознаете тук.

С оценката на въздействието може да се запознаете тук.

Дата на публикуване: 07.05.2020г.

Уведомление на основание чл.77 и чл.80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.26, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове 

 Справка за постъпили предложения по реда на чл.26, ал.5 от ЗНА

 Уведомление  за изменение на Наредбата и Тарифата

 Мотиви за изм. и доп. на Наредбата в съответствие със ЗОС и ЗПП

 


ОБЯВЛЕНИЕ

по реда на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове

 

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020 г.

 

Протокол от обществено обсъждане

С поканата може да се запознаете тук.

С проекта може да се запознаете тук.

С мотивите може да се запознаете тук.

Дата на публикуване: 27.12.2019г.

ОБЯВЛЕНИЕ

по реда на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове

проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Брацигово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 

СПРАВКА ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗАЕДНО С ОБОСНОВКА ЗА НЕПРИЕТИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

13.01.2020г. - Протокол от обществено обсъждане

13.01.2020г. - Списък на присъстващите на обществено обсъждане 

С протокол от Временна комисия тук

С мотивите може да се запознаете тук.

С обявлението може да се запознаете тук. 

Дата на публикуване: 11.12.2019г. 

ОБЯВЛЕНИЕ

по реда на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове

проект на Стратегия за управление на общинската собственост на Община Брацигово за мандат 2019 г. - 2023 г.

 

03.01.2020г. - Протокол от обществено обсъждане

С поканата може да се запознаете тук.

С проекта може да се запознаете тук.

С мотивите може да се запознаете тук. 

Дата на публикуване: 02.12.2019г. 

ОБЯВЛЕНИЕ

по реда на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове

проекта на НАРЕДБА за специфични изисквания към фасадите на сградите и съоръженията в Община Брацигово


03.09.2019г. Протокол за провеждане на обществено обсъждане

С обявлението може да се запознаете тук.

С предложението може да се запознаете тук.

С проекта може да се запознаете тук. 

С мотивите може да се запознаете тук. 

Дата на публикуване: 31.07.2019г. 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик