Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

График за месеца

 

ГРАФИК ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАЦИГОВО ЗА МЕСЕЦ МАЙ 2019 год.

 

Постоянна комисия по:

Дата и час на заседание:

Икономика, финанси, образование, култура и здравеопазване

21.05.2019г. /вторник/ от

09.00 ч.

Териториално развитие, комуникации и околна среда

22.05.2019 г. /сряда/ от

09.00 ч.

Законност и обществен ред

22.05.2019 г. /сряда/ от

13.00 ч.

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ      ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ:

№по ред

Входящ номер

Относно:

№1

001-00-66

13.05.2019

Приемане на информация за състоянието и перспективите за развитие на музейното дело в Общината.

№2

001-00-65

09.05.2019

Определяне на маломерни имоти от общинския поземлен фонд за отдаване под наем без търг или конкурс за срок от една стопанска година 2019-2020.

№3

001-00-73

16.05.2019

Продажба на земя- частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху нея сграда, по реда на чл.35 от Закона за общинската собственост.

№4

001-00-70

15.05.2019

Одобряване на ПУП- Парцелен план за трасе на оптична кабелна линия на „Нетгард" ООД в землищата на с.Козарско и с.Исперихово.

№5

001-00-72

16.05.2019

Приемане на информация за използване на земеделската земя,структури и работна сила в земеделието.Подкрепа доходите на земеделските стопани.

№6

001-00-71

16.05.2019

Информация за състоянието на зелените тревни площи и дървесните видове в населените места и курорти в общината.

№7

001-00-69

14.05.2019

Приемане на информация за готовността на курортните летовища в общината за летен сезон 2019 година.

№8

001-00-74

16.05.2019

Информация за състоянието на общинската инфраструктура, комуникации ВиК мрежи, улици и пътища.

№9

001-00-67

14.05.2019

Прехвърляне на заемообразно на средства от бюджетната сметка в извънбюджетната сметка на проект BGO5M90PO01-1.028-001 „Работа" финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от ЕС чрез Европейски социален фонд.

№10

001-00-68

14.05.2019

Прехвърляне на заемообразно на средства от бюджетната сметка в извънбюджетната сметка на Оперативна програма за Храни и/или основно материално подпомагане на най-нуждаещите се лица- Операция „Осигуряване на топъл обяд-2016г.", Бюджетна линия 2014BGO5FMOP001-03.02.

 

 


 


 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик