Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

График за месеца

ГРАФИК ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА

ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАЦИГОВО ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2020 год.

 

Постоянна комисия по:

Дата и час на заседание:

Икономика, финанси, образование и култура

21.10.2020 г. /сряда/ от

09:00 ч.

Териториално развитие, комуникации и околна среда

22.10.2020 г. /четвъртък/ от

09:00 ч.

Законност и обществен ред

22.10.2020 г. /четвъртък/ от

13:00 ч.

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ

ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ:

 

№по ред

Входящ номер

Относно:

1

001-00-160

13.10.2020 г.

Прекратяване на съсобственост в имот с идентификатор 32888.125.238 по КККР на с.Исперихово, чрез изкупуване на общинската част, представляваща проектен имот с идентификатор 32888.125.550 по КККР на с.Исперихово с площ 364 кв. м.

2

001-00-161

13.10.2020 г.

Приемане на информация за изпълнение на договорните отношения по действащи договори  за общинско имущество, към месец октомври 2020 год.

3

001-00-159

12.10.2020 г.

Даване на съгласие по чл. 21, ал. 5 от ЗУТ за постройка - гараж на общата регулационна линия между УПИ XII-581, кв.43 и имот общинска собственост УПИ I - Детска градина, кв. 32 по плана на с. Бяга, общ. Брацигово.

№4

001-00-164

13.10.2020 г.

Именуване на улица с о.т. 118-139 по плана с. Равногор.

№5

001-00-162

13.10.2020 г.

Приемане на информация за състоянието на търговията, услугите, туризма, перспективи и мерки за тяхното развитие и подобряване.

№6

001-00-165

14.10.2020 г.

Приемане на отчет за спортната дейност в Община Брацигово, състояние и поддръжка на спортните съоръжения.

№7

008-00-84

14.10.2020 г.

Избор на Временна комисия за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет град Брацигово, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

8

008-00-86

16.10.2020 г.

Отмяна на Решение №158/25.09.2020 год. по Протокол №13 на Общински съвет - Брацигово.

 

Заседанието на Общинския съвет ще се проведе

на 30.10.2020 год.  /петък/ от 10.00 часа

 

 

                инж.ВЕСЕЛИНА ДАМОВА,

               Председател на Общински съвет - Брацигово

        

 

 

 

 


 


 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик