Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

График за месеца

 

ГРАФИК ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАЦИГОВО ЗА МЕСЕЦ МАЙ 2020 год.

 

Постоянна комисия по:

Дата и час на заседание:

Икономика, финанси, образование, култура и здравеопазване

19.05.2020 г. /вторник/ от

09:00 ч.

Териториално развитие, комуникации и околна среда

20.05.2020 г. /сряда/ от

09:00 ч.

Законност и обществен ред

20.05.2020 г. /сряда/ от

13:00 ч.

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ:

 

№по ред

Входящ номер

Относно:

№1

001-00-70

11.05.2020г.

Приемане на отчет за изпълнение на дейностите, заложени в Общинска програма за закрила на детето за 2019 год. и приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2020 год.

№2

008-00-37#1

08.05.2020 г.

Приемане на информация за състоянието и перспективите за развитие на музейното дело в Общината.

№3

001-00-64

22.04.2020г.

Разрешение за изработване на ПУП-ПП  за трасе на: „Нова физическа инфраструктура за електронна съобщителна мрежа от съществуваща мрежа в землище с. Козарско, през с. Бяга до гр. Брацигово, Община Брацигово".

№4

001-00-80

13.05.2020г.

Поставяне на преместваем обект за обслужващи дейности - обслужваща постройка в терен УПИ XV- Комбинат, детски ясли и детска градина, кв. 14 по РП на гр.Брацигово, съставляващо поземлен имот с идентификатор 06207.501.264 по КККР на гр.Брацигово.

№5

001-00-81

13.05.2020г.

Поставяне на преместваем обект за обслужващи дейности - рампа за хора в неравностойно положение в терен публична общинска собственост в УПИ II- Здравна служба и аптека, кв.29 по РП на с. Исперихово, Община Брацигово.

№6

008-00-38

13.05.2020г.

Обявяване и провеждане на конкурс за възлагане на управлението на "Инфрастрой" ЕООД гр.Брацигово.

№7

001-00-72

11.05.2020г

Продажба на земя - частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху нея сграда, по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост.

№8

001-00-73

11.05.2020г.

Изменение и допълнение на чл. 22, ал. 1, ал. 3, ал. 5, ал. 6 и ал. 7 и създаване на нови ал. 8 и ал.9, изменение на чл. 26 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Брацигово и изменение на Тарифа за определяне на минимални месечни наемни цени за един квадратен метър при отдаване под наем на общинско имущество и годишни наемни цени за декар при отдаване под наем на земеделска земя в раздел III - Производство и услуги в точка 16.

№9

001-00-74

11.05.2020г.

Определяне на маломерни имоти от общинския поземлен фонд за отдаване под наем без търг или конкурс за срок от една стопанска година 2020-2021г.

№10

001-00-75

11.05.2020г.

Предоставяне за безвъзмездно право на ползване на помещение №4 намиращо се в самостоятелен обект в сграда с идентификатор 06207.501.263.5.1 по КККР на гр.Брацигово, разположена в поземлен имот с идентификатор 06207.501.263 по КККР на град Брацигово за нуждите на Сдружение с нестопанска цел "Туристическо дружество - Брацигово".

№11

001-00-76

11.05.2020г.

Предоставяне на безвъзмездно право на ползване на имот публична общинска "Спортна база и сграда" в УПИ IV - планоснимачен номер 62 в кв.3 по регулационния план на с. Козарско.

№12

001-00-77

11.05.2020г.

Предоставяне на безвъзмездно право на ползване на имот публична общинска собственост - ПИ с идентификатор 07586.654.640 по КККР с.Бяга, ведно с построената в него сграда с  идентификатор 07586.654.640.1  по КККР с.Бяга.

№13

001-00-78

11.05.2020г.

Предоставяне на безвъзмездно право на ползване на имот публична общинска собственост - спортна сграда, база с идентификатор 06207.502.59.1 по КККР на град Брацигово с площ 488кв.м., разположена в поземлен имот с идентификатор 06207.502.59  по КККР на град Брацигово.

№14

001-00-85

13.05.2020г

Използване на част от средства, натрупани като отчисления по реда на чл. 64 от Закон за управление на отпадъците (ЗУО) за закупуване на 1 брой специализирана транспортно-подемна техника /багер/ за нуждите на Община Брацигово.

№15

001-00-67

11.05.2020г.

Предложение направено до Кмета на Община Брацигово от Граждански комитет „Памет" за изработване и монтиране на информационен надпис върху Паметен знак в района на историческите места „Широк път" и „Плачикамен".

№16

001-00-68

11.05.2020г.

Приемане информация за използване на земеделската земя, структури и работна сила в земеделието. Подкрепа доходите на земеделските стопани.

№17

001-00-79

13.05.2020г

Информация за състоянието на зелените тревни площи и дървесните видове в населените места и летовища в общината.

№18

001-00-69

11.05.2020г.

Приемане на отчета за поддържане на пътната мрежа в Община Брацигово при зимни условия за сезон 2019-2020 година.

№19

001-00-71

11.05.2020г.

Информация за състоянието на общинската инфраструктура, комуникации и ВиК мрежи, улици и пътища.

№20

001-00-66

07.05.2020г.

Приемане на информация за готовността на курортните летовища в общината за летен сезон 2020 година.

№21

001-00-82

13.05.2020г

Прехвърляне заемообразно на средства от бюджетната сметка в извънбюджетната сметка на проект BGO5M90PO01-1.010-0001 "Обучения и заетост" финансиран от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд, в  размер на 2 010лв.

№22

001-00-83

13.05.2020г

Прехвърляне заемообразно на средства от бюджетната сметка в извънбюджетната сметка на проект BGO5M90PO01-1.005-0001 "Обучения и заетост за младите хора" финансиран от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд и Инициативата за младежка заетост, в размер на 6015лв.

№23

001-00-84

13.05.2020г

Прехвърляне заемообразно на средства от бюджетната сметка в извънбюджетната сметка на проект BGO5M90PO01-1.010-0001 "Обучения и заетост" финансиран от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд, в размер на 4 020лв.

 

 

 

 

Заседанието на Общинския съвет ще се проведе на 29.05.2020 год.  /петък/ от      10.00 часа

 

 

 

 

 

 инж.ВЕСЕЛИНА ДАМОВА,

Председател на Общински съвет - Брацигово

 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик