Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

График за месеца

 ГРАФИК ЗА ЗАСЕДАНИЕ

НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАЦИГОВО

ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2017 год.

Постоянна комисия по:

Дата и час на заседание:

Икономика и финанси, образование, култура и здравеопазване

12.12.2017г. /вторник /

от 09.00 ч.

Териториално развитие, комуникации и околна среда

13.12.2017 г. /сряда/ от

09.00 ч.

Законност и обществен ред

14.12.2017 г. /четвъртък/

от 09.00 ч.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ:

№по ред

Входящ номер

Относно:

№1

015-00-16

06.11.2017

Сключване на договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност" на автомобилите собственост на  „Инфрастрой" ЕООД град Брацигово през 2018 год. със „ДЗИ - Общо застраховане" ЕАД.

 

№2

001-00-131

08.11.2017

Информация за готовността по поддържане на Общинската пътна мрежа за сезон 2017-2018 год.

 

№3

001-00-132

09.11.2017

Информация за работата по програмите за временна заетост за 2017 год. и перспективи за 2018 год.

 

№4

001-00-133

09.11.2017

Програма за развитие на туризма на Община Брацигово за 2018 год.

 

№5

001-00-134

10.11.2017

Промяна на наименованието на социалната услуга в общността „Дневен център за възрастни хора с увреждания" гр. Брацигово в „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания".

 

№6

001-00-135

10.11.2017

Промяна на наименованието на социалната услуга в общността „Дневен център за деца с увреждания" гр. Брацигово в „Дневен център за деца и/или младежи с увреждания".

 

№7

001-00-136

10.11.2017

Промяна на наименованието на социалната услуга от резидентен тип „Център за настаняване от семеен тип на деца/младежи без увреждания" в „Център за настаняване от семеен тип на деца без увреждания" в южно крило на База 1 „Васил Петлешков" към „КСУДС" гр. Брацигово.

 

№8

001-00-137

10.11.2017

Промяна на наименованието на социалната услуга от резидентен тип „Център за настаняване от семеен тип на деца/младежи без увреждания" в „Център за настаняване от семеен тип на деца без увреждания" в западно крило на База 1 „Васил Петлешков" към „КСУДС" гр. Брацигово.

 

№9

001-00-145

06.12.2017

Приемане на отчет за изпълнение на Програма за опазване на околната среда.

 

№10

001-00-138

14.11.2017

Продажба чрез публичен търг с явно наддаване на имоти, частна общинска собственост в село Бяга.

 

№11

001-00-139

14.11.2017

Изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Брацигово.

 

№12

001-00-140

14.11.2017

Продажба на Поземлен имот с идентификатор 06207.501.71 по Кадастралната карта и Кадастралните регистри на гр. Брацигово.

 

№13

001-00-141

14.11.2017

Продажба на Поземлен имот с идентификатор 06207.501.73 по Кадастралната карта и Кадастралните регистри на гр. Брацигово.

 

№14

001-00-142

14.11.2017

Възлагане на безвъзмездно управление на рибните ресурси във водоем „Гачево блато" и „Бурово блато" общинска собственост, находящи се в землището на гр. Брацигово.

 

№15

001-00-143

14.11.2017

Отчет за извършените сделки по управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Брацигово през третото и четвъртото тримесечие на 2017 год.

 

№16

008-00-72

22.11.2017

Отчет за дейността на Общински съвет - град Брацигово и неговите    комисии за периода от 1 юли 2017 год. до 30 ноември 2017 год. включително.

 

№17

008-00-73

22.11.2017

План на работата на Общински съвет за 2018 год.

 

 

№18

008-00-76

04.12.2017

Определяне на представител от община Брацигово за изготвяне на Национална здравна карта.

 

№19

001-00-144

27.11.2017

Приемане на План-сметка за 2018 г. за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа на битови отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване на община Брацигово и определяне размера на „Такса битови отпадъци" на община Брацигово за 2018 год.

 

№20

001-00-150

07.12.2017

Отчет на Кмета на община Брацигово за изпълнение на Програмата за управление на Община Брацигово за втората година на мандат 2015 - 2019.

 

№21

001-00-146

06.12.2017

Приемане на отчет за проведените обществени поръчки.

 

 

№22

001-00-147

06.12.2017

Съгласуване на ПУП-ПРЗ за част от кв.64, УПИ III-Озеленяване по действащия регулационен план на гр. Брацигово.

 

№23

001-00-148

06.12.2017

Съгласуване на ПУП-ПР за имот с идентификатор 06207.4.175, м. „Просовето" по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Брацигово.

 

№24

001-00-149

06.12.2017

Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за имот с номер 021474, м. „Конарника" в землището на с.Равногор, по искане на Марийка Ганчева Начкова.

 

№25

001-00-151

07.12.2017

Приемане на годишен отчет за изпълнение на План за Енергийна ефективност на Община Брацигово.

 

№26

001-00-152

07.12.2017

Разглеждане и приемане на Годишна програма на културните събития, осъществявани от читалищата в община Брацигово през 2018 година.

 

№27

001-00-153

07.12.2017

Промяна общия размер на бюджета на Община Брацигово за 2017 год. във връзка със сливане на ДГ „Божура Фурнаджиева" и ДГ „Здравец" в ДГ „Здравец".

 

№28

001-00-154

07.12.2017

Промяна общия размер на бюджета на Община Брацигово за 2017 год.

 

№29

001-00-155

08.12.2017

Промяна на поименния списък на обектите за  капиталово строителство и основен ремонт за 2017 г. на Община Брацигово.

 

30

001-00-156

08.12.2017

Освобождаване от такса битови отпадъци на нефункциониращи училища и детски градини.

 

31

015-00-17

08.12.2017

Освобождаване Основно училище ‚Христо Ботев" с. Бяга от заплащане такса битови отпадъци в размер на 1660.11 лева за 2016 г. и 2017 г. 

 

32

 

Разглеждане на постъпило предложение от инж. Г. Клянчев .

 

 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик