Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

График за месеца

 ГРАФИК ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА

ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАЦИГОВО

ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2018 год.

Постоянна комисия по:

Дата и час на заседание:

Икономика, финанси, образование, култура и здравеопазване

14.02.2018г. /сряда/ от 09.00 ч.

Териториално развитие, комуникации и околна среда

15.02.2018 г. /четвъртък/ от 09.00 ч.

Законност и обществен ред

15.02.2018 г. /четвъртък/от 13.00

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ

ОТ ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ:

№по ред

Входящ номер

Относно:

№1

005-00-3-1

07.02.2018

Приемане отчет за работата на Участък - гр.Брацигово към  Районно Управление град Пещера за периода от 01.01.2017 г. до 30.12.2017 г.

№2

008-00-8

08.02.2018

Проект за Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Брацигово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

№3

001-00-14

29.01.2018

Приемане Бюджета за 2018 година на Община Брацигово.

 

№4

001-00-25

08.02.2018

Изменение на Решение №268 от 28.02.2017 год. на Общински съвет

№5

001-00-26

08.02.2018

Промяна на структурата на общинска администрация и звената към нея.

№6

001-00-15

07.02.2018

Отпускане на пет кубически метра иглолистни трупи от Общинската гора, безвъзмездно, на Иван Василев Тошков от гр. Брацигово за подмяна на част от изгорелия покрив на дома му, вследствие на възникнал пожар.

№7

001-00-22

07.02.2018

Делегиране права на Кмета на община Брацигово, за провеждане на търгове с явно наддаване в обект №1, включващ отдели 176 „а" и 176 „б", включващ отдел176 „п" в общинска гора „Санджака", както и утвърждаване на тръжни документи за обект №1 и обект №2.

№8

001-00-16

07.02.2018

Информация за състоянието на околната среда и екологичната обстановка в общината и перспективите за подобряването им.

№9

001-00-17

07.02.2018

Доклад за изпълнение на Стратегия за развитие на социалните услуги в община Брацигово за 2017 год.

№10

001-00-18

07.02.2018

Доклад за дейността на Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) за 2017 год.

№11

001-00-19

07.02.2018

Отчет за работата на  общинска администрация през 2017 год.

№12

001-00-20

07.02.2018

Съгласуване на искане за изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ с номер 453001 и ПИ с номер 453002, м. „Исака" по КВС на с.Исперихово, община Брацигово по искане на Стоян Димитров Вълков.

№13

001-00-23

08.02.2018

Одобряване на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие през 2017 година в община Брацигово.

№14

001-00-21

07.02.2018

Одобряване на Списък на недвижими имоти,публична общинска собственост и Списък на имоти,частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане за 2018 година.

№15

001-00-24

08.02.2018

Приемане на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Брацигово.

 

 

 

 

 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик