Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Дневен ред

 

Съобщаваме Ви, че на основание чл.25, ал.1 от ЗМСМА

се свиква заседание на Общински съвет гр. Брацигово.

Заседанието ще се проведе на 30.06.2017 г. /петък/ от 10.00 часа

в сградата на „Младежки дом" гр.Брацигово.

При следния проект за дневен ред:

№по ред

Входящ номер

Относно:

№1

015-00-6

13.06.2017

Иницииране на процедура за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Брацигово за сграда с идентификатор 06207.502.2014 за обособяване на  три самостоятелни обекта в сграда.

Докладва:Веселина Дамова - Председател на комисията по Оперативен контрол на „Инфрастрой" ЕООД

 

№2

001-00-66

30.05.2017

Информация за състоянието и перспективите на музейното дело в Община Брацигово.

Докладва:Екатерина Дамянова-Шишкова - Директор на Градски Исторически музей град Брацигово

 

№3

001-00-62

05.05.2017

Информация за готовността на курортните летовища в общината за летен сезон 2017 година.

Докладва:Мария Пищалова - гл.експерт „ТУТ и ПЗ"

 

№4

001-00-63

05.05.2017

Информация за състоянието на зелените тревни площи и дървесните видове в населените места в общината.

Докладва:Зенаида Глухчева - гл.експерт „ЗГВ"

 

№5

001-00-64

09.05.2017

Информация за използване на земеделската земя, структури и работна сила в земеделието. Подкрепа на доходите на земеделските стопани.

Докладва:Зенаида Глухчева - гл.експерт „ЗГВ"

 

№6

001-00-69

05.06.2017

Информация за стопанисването на горските територии, опазване и контрол.

Докладва:Зенаида Глухчева - гл.експерт „ЗГВ"

 

№7

001-00-71

12.06.2017

Определяне броя на таксиметровите автомобили, имащи право да извършват таксиметрова дейност на територията на общината и минимални и максимални цени на таксиметров превоз на пътници.

Докладва:Зенаида Глухчева - гл.експерт „ЗГВ"

 

№8

001-00-79

15.06.2017

Допълнение към Приложение №1, неразделна част от Решение №306/28.04.2017 год., прието от Общински съвет - Брацигово, за имоти от общинския поземлен фонд, които не са ползвани две или повече от две стопански години по предназначение, за отдаване под наем по смисъла на чл.24а, ал.6, т.2 от ЗСПЗЗ. 

Докладва:Зенаида Глухчева - гл.експерт „ЗГВ"

 

№9

001-00-80

15.06.2017

Утвърждаване на общинска транспортна схема за превоз на пътници на територията на община Брацигово.

Докладва:Зенаида Глухчева - гл.експерт „ЗГВ"

 

№10

001-00-70

07.06.2017

Съгласуване искане за изменение на ПУП-ПРЗ за част от кв.64, УПИ III-Озеленяване по действащия регулационен план на гр. Брацигово.

Докладва:Иванка Кабакчиева - гл.спец. „КР"

 

№11

001-00-81

15.06.2017

Одобряване на ПУП - Парцеларен план за трасе на електропровод за захранване на УПИ I-77020, 177021, За производство на изделия от дърво, местност „Герена", землището на с. Бяга, община Брацигово, собственост на „И ЕНД ДЖИ БГ" ЕООД.

Докладва:Иванка Кабакчиева - гл.спец. „КР"

 

№12

001-00-86

15.06.2017

Съгласуване искане за изменение на ПУП-ПР за част от кв.18, УПИ - I Училище и имот пл. №414 по действащия регулационен план на с. Розово.

Докладва:Иванка Кабакчиева - гл.спец. „КР"

 

№13

001-00-67

30.05.2017

Прехвърляне на средства от бюджетната сметка в извънбюджетната сметка на Община Брацигово Договор BG05М9ОP001-2.002-0027-С001 за изпълнение на проект „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда към Домашен социален патронаж град Брацигово" Независим живот финансиран от Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси  2014-2020" г.

Докладва: София Тачева - Вр.ИД Гл.счетоводител

 

№14

001-00-82

15.06.2017

Прехвърляне на заемообразно на средства от бюджетната сметка в извънбюджетната сметка на Оперативна програма за Храни и/или основно материално подпомагане на най-нуждаещите се лица - Операция „Осигуряване на топъл обяд - 2016 г.", Бюджетна линия 2014BGO5FMOP001-03.02.

Докладва: София Тачева - Вр.ИД Гл.счетоводител

 

№15

001-00-83

15.06.2017

Отчет за направените разходи по случай честванията на 141-та годишнина от Априлската епопея в Брациговски въстанически пункт.

Докладва: София Тачева - Вр.ИД Гл.счетоводител

 

№16

008-00-33

30.05.2017

Промяна състава на Наблюдателна комисия, утвърдена съгласно чл.170, ал.1 и ал.2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража с решение 119, взето по протокол №9 от 28.04.2016 год. на Общински съвет Брацигово.

Докладва:Надежда Казакова - Председател на Общински съвет

 

№17

008-00-34

30.05.2017

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба на Общински съвет - гр. Брацигово за определяне размера на местните данъци на територията на Община Брацигово.

Докладва:Надежда Казакова - Председател на Общински съвет

 

№18

008-00-35

15.06.2017

Приемане на годишни отчети за извършената дейност на Кметовете на кметства от Община Брацигово.

Докладва:Надежда Казакова - Председател на Общински съвет

 

№19

001-00-68

05.06.2017

Информация за състоянието на общинската инфраструктура, комуникации и ВиК мрежи, улици и пътища.

Докладва:Димитър Димитров - гл. спец. „ОМП и ЗН"

 

№20

001-00-72

13.06.2017

Годишен отчет за изготвени, приети и реализирани проекти и усвоени средства от програмите на Европейските фондове за периода от 01.06.2016 г. до 31.05.2017 г.

Докладва: Цонка Кушлева - гл. експерт „Обществени поръчки"

 

№21

001-00-77

13.06.2017

Наредба  за престой и паркиране на превозни средства, управлявани или превозващи лица с увреждания на територията на община Брацигово.

Докладва:Татяна Симонова - гл. експерт „ ЕЗ и СД"

 

№22

001-00-73

13.06.2017

Отдаване под наем на поземлен имот номер 026002 - частна общинска собственост в землището на село Исперихово, местност „Ямките" ЕКАТТЕ 32888.

Докладва: Надя Велева - гл. специалист „ОбСТК"

 

№23

001-00-74

13.06.2017

Продажба на движими вещи, общинска собственост, намиращи се в сградата на закритото училище СПИ „Георги Бенковски" с. Розово. 

Докладва: Надя Велева - гл. специалист „ОбСТК"

 

№24

001-00-75

13.06.2017

Продажба на УПИ VIII - Ветеринарна лечебница, в кв.68 по регулационния план на село Равногор.

Докладва: Надя Велева - гл. специалист „ОбСТК"

 

№25

001-00-76

13.06.2017

Продажба на поземлен имот с идентификатор 29522.501.256 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Жребичко.

Докладва: Надя Велева - гл. специалист „ОбСТК"

 

№26

001-00-78

14.06.2017

Преобразуване на ДГ „Божура Фурнаджиева" и ДГ „Здравец" в ДГ „Здравец" - гр.Брацигово, община Брацигово, считано от 1 септември 2017 год.

Докладва:Иванка Стефанова - гл. експерт „Просвета"

 

№27

 

Изказвания, питания и предложения от граждани.

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик