Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Дневен ред

 

Съобщаваме Ви, че на основание чл.25, ал.1 от ЗМСМА

се свиква заседание на Общински съвет гр. Брацигово.

Заседанието ще се проведе на 27.04.2018 г. /петък/ от 10.00 часа

в сградата на „Младежки дом" гр.Брацигово.

При следния проект за дневен ред:

№по ред

Входящ номер

Относно:

№1

001-00-43

11.04.25018

Приемане на отчет за изпълнение на дейностите, заложени в Общинска програма за закрила на детето за 2017 год. и проект на Общинска програма за закрила на детето за 2018 год.

Докладва:Димитър Попов - Директор Дирекция „Социално подпомагане" град Пещера

 

№2

001-00-44

11.04.25018

Приемане на годишен план за развитие на социалните услуги на територията на община Брацигово за 2019 год.

Докладва:Татяна Симонова - гл.експерт „Екология, здравеопазване и социални дейности"

 

№3

001-00-45

11.04.25018

Промяна на административен адрес на социална услуга „Наблюдавано жилище" към „Комплекс за социални услуги за деца и семейства" град Брацигово.

Докладва:Татяна Симонова - гл.експерт „Екология, здравеопазване и социални дейности"

 

№4

001-00-46

12.04.25018

Промяна на капацитета на „Наблюдавано жилище" гр. Брацигово за лица от 18 до 25 год. без увреждания от 7 на 6 потребителя.

Докладва:Татяна Симонова - гл.експерт „Екология, здравеопазване и социални дейности"

 

№5

001-00-47

12.04.25018

Продажба на поземлен имот с идентификатор 06207.5.276 по КККР на град Брацигово, м. „Гермите".

Докладва: Надя Велева - гл. специалист „ОбСТК"

 

№6

001-00-48

12.04.25018

Продажба на недвижим имот с идентификатор 06207.503.328 по КККР на град Брацигово, бул. „Освободители" №33.

Докладва: Надя Велева - гл. специалист „ОбСТК"

 

№7

001-00-49

12.04.25018

Закупуване на обособен обект с идентификатор 06207.502.335.1.4 по КККР на град Брацигово от Банка ДСК ЕАД.

Докладва: Надя Велева - гл. специалист „ОбСТК"

 

№8

001-00-50

12.04.25018

Изменение и допълнение на чл.4, ал.2 и ал.4 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Брацигово.

Докладва: Надя Велева - гл. специалист „ОбСТК"

 

№9

001-00-51

12.04.25018

Съгласуване на схема за поставяне на рекламно-информационен елемент:"Билборд" - 1 брой 4/3 метра и конструкция за поставяне на рекламни пана" в имот номер 000640 /Стадион/ по КВС на с. Бяга.

Докладва: Лили Дамянова - ст.специалист „АО"

 

№10

001-00-52

12.04.25018

Отчет за поддържане на пътната мрежа в общината при зимни условия сезон 2017-2018 година.

Докладва: Димитър Димитров мл.експ. „ОМП и ЗН"

 

№11

 

Изказвания, питания и предложения от граждани.

 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик