Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Дневен ред

Съобщаваме Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА

и чл.42, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет

град Брацигово, неговите комисии и взаимодействието

 му с общинска администрация

се свиква извънредно заседание на постоянните комисии към Общински съвет

и заседание на Общински съвет гр. Брацигово.

 

Съвместното заседание на постоянните комисии

към Общински съвет

ще се проведа на 09.11.2017 г./четвъртък/ от 08.30 часа

в сградата на „Младежки дом" гр.Брацигово.

 

Заседанието на Общински съвет град Брацигово

ще се проведе на 09.11.2017 г. /четвъртък/ от 09.00 часа

в сградата на „Младежки дом" гр.Брацигово.

При следния проект за дневен ред:

№по ред

Входящ номер

Относно:

1

 

Полагане на клетва от новоизбран общински съветник.

 

2

008-00-65

01.11.2017

Промяна състава на постоянната комисия по Законност и обществен ред.

Докладва: Надежда Казакова - Председател на Общински съвет -Брацигово

 

3

001-00-130

01.11.2017

Одобряване на Общ устройствен план на Община Брацигово.

Докладва: арх. Боряна Банева - главен архитект на Община Брацигово

 

 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик