Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

 
 Скица  Удостоверение
Лични данни лице 1:
Име*:
Презиме*:
Фамилия*:
Местоживеене:
Област*:
Община*:
Населено място*:
ж.к бул. улица № вх. ет. ап.*
Гражданство*:
Емайл за контакти*:
Лични данни лице 2:
Име:
Презиме:
Фамилия:
Местоживеене:
Област:
Община:
Населено място:
ж.к бул. улица № вх. ет. ап.
Гражданство:
Плащане:
Номер на платежно нареждане:
Дата на платежно нареждане (дд/мм/ггггг):
Детайли за имот:
Планоснимачен Номер*:
Номер на парцел*:
Номер на квартал*:
План издаден от гр.(с)*:
Община*:
Адрес на имота*:
Документ за собственост*:
Моля, въведете 4 цифрения код. Please enter here the 4 digits from the picture in the text box left...
 

 

 

 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик