Строителство и архитектура
         
 

Строителство и архитектура
- СТРОИТЕЛЕН ТЕХНИК
-трета степен на професионална квалификация.

След завършване на обучението по специалност "Строителство и
архитектура" обучаваният придобива знания и умения да се реализира в областта на високото строителство
- да организира изпълнението, да измерва и приема всички видове СМР, да разчита и подпомага изготвянето на инвестиционни проекти във фази: идеен проект, технически проект и работен проект, като:
- познава технологията на изпълнение на отделните СМР при подготвителни работи, груб строеж, довършителни и ремонтни работи и начините за измерване и заплащане;
- познава елементите и частите на сградите и съоръженията, тяхното
предназначение и начин за поддръжка;
- познава начините за монтаж на метални, дървени и сглобяеми
стоманобетонни конструкции;
- извършва геодезически измервания и изчисления при заснемане, трасиране и изграждане на строителни обекти;
- познава правилата и умее да изработва оферти и тръжни документи;
- разчита и участва в изработването на работни проекти по части
архитектурна и конструктивна;
- умее да заснема съществуващи сгради и обекти;
- познава начините за измерване и заплащане на извършените СМР;
- познава и прилага нормативната уредба за строителство - от
започване на проектирането до предаване на обекта за експлоатация.

 
     
           
 
Всички права запазени © 2008 ПГСА Брацигово