Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Конкурси

 • СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ДЛЪЖНОСТ ЕКСКУРЗОВОД И УРЕДНИК НА ГРАДСКИ ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ ГРАД БРАЦИГОВО

  24-09-2021

  ГРАДСКИ ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ БРАЦИГОВО

  О Б Я В Я В А

   

  СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО

  длъжност: уредник музей

  Кратко описание на работното място и длъжността:

  - място на работа: Градски исторически музей гр.Брацигово;

  - постоянен трудов договор, с изпитателен срок - 6 месеца;

  - пълно работно време - 8 часа;

  - описание на длъжността: участва в издирвателската, събирателската, научно-

  изследователската, експозиционната, фондовата и популяризаторската работа на

  музея.

  - не е необходим професионален опит;

  Изисквания за длъжността:

  - образование - висше, минимална образователно - квалификационна степен

  „бакалавър", специалност „История", „История и география", „История и български

  език", „История и чужд език" и/ или „Етнография".

  -       компютърна грамотност;

  Предимства:

  - владеене на чужд език;

  Необходими документи за кандидатстване

  1.      Заявление (в свободен текст) до директора на ГИМ гр.Брацигово, в което се посочва длъжността за която се кандидатства;

  2.      Автобиография (СV) с подробно посочване на трудовия и/или служебния стаж, образование, квалификация и други умения;

  3.      Мотивационно писмо.

  Документите се приемат до 22 октомври 2021 г.

  Предоставянето на личните данни е доброволно, тяхното обработване, ползване в

  процеса по подбор и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие със Закона за защита на личните данни и Общия регламент за защита на данните /GDPR/.

  Кандидатите, представили всички необходими документи и отговарящи на условията за заеманата длъжност, ще бъдат писмено поканени за събеседване.

  Неодобрените кандидати ще бъдат информирани писмено.

  Одобрените кандидати ще бъдат допълнително информирани за дата, час и място на провеждане на събеседването.

  Документите за участие, описани по-горе, се изпращат по пощата или подават лично в сграда на Градски исторически музей гр.Брацигово, пл. „Костур" №1, от 8:30 ч. до 17:00 ч.

   

   

  ГРАДСКИ ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ БРАЦИГОВО

  О Б Я В Я В А

   

  СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО

  длъжност: екскурзовод музей


  Кратко описание на работното място и длъжността:

  - място на работа: Градски исторически музей гр.Брацигово;

  - постоянен трудов договор, с изпитателен срок - 6 месеца;

  - пълно работно време - 8 часа;

   

  ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА
  1.Образование: средно или висше
  2. Друга квалификация: предимство имат кандидати, владеещи чужд език.
  3. Професионален опит: не се изисква
   

  2. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
  Посреща туристите в обекта.
  Изнася информационни беседи.
  Осигурява защита на интересите на туристите при различни ситуации.

  3. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
  - копие от диплома за завършено образование;
  - автобиография;
  - мотивационно писмо;
  - атестации от предходни работни места.

  4. ПОДБОР ПО ДОКУМЕНТИ

  5. МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ
  Документите за участие, описани по-горе, се изпращат по пощата или подават лично в сграда на Градски исторически музей гр.Брацигово, пл. „Костур" №1, от 8:30 ч. до 17:00 на 22.10.2021г.

   

   

 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик