Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Ремонт на покрив на детска градина, находяща се в УПИ І- Детска градина, в квартал 30 по РП на село Равногор

 

12-08-2014

Документацията за участие в процедурата може да намерите тук.

Обявлението за обществената поръчка е с номер 00765-2014-003 в АОП. 

Съобщение за отваряне на ценови оферти публикувано на 03.10.2014 г. може да намерите тук.

Изтегли:

Съобщение до участниците в обществената поръчка

Протокол №1 от работата на комисията, публикуван на 16.10.2014

Протокол №2 от работата на комисията, публикуван на 16.10.2014

Протокол №3 от работата на комисията, публикуван на 16.10.2014

Решение на Възложителя, публикувано на 16.10.2014

Договор с изпълнителя и приложения към него, публикувани на 11.11.2014

"Информация за освободени ганации за участие на класираните на първо и второ място участници

Информация за извършено авансово плащане, публикувана на 27.11.2014 г.

Информация за изпълнен договор, публикувана на 07.01.2015

Информация за извършено плащане, публикувана на 07.01.2015 г.

Информация за освободени гаранции, публикувана на 09.01.2015 г.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик