Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Уникален №ОП2015-013:“Закупуване на нова сметосъбираща и сметоизвозваща техника“

 

05-05-2015

   Обявление в регистъра на АОП.

Изтегли:

Решение за откриване, публикувано на 05.05.2015

Обявление за обществената поръчка, публикувано на 05.05.2015

Указания към учатсниците, публикувани на 05.05.2015

Технически спецификации, публикувани на 05.05.2015

Методика, публикувана на 05.05.2015

Образци за участие

Протокол №1 от работата на комисията, публикуван на 11.06.2015 г.

Съобщение за датата на отваряне на Плик №3, публикувано на 12.06.2015 г.

Протокол № 2 от работата на комися публикуван на 18.06.2015 г.

Протокол № 3 от работа на комисия публикуван на 18.06.2015 г.

Решение на възложителя за избор на изпълнител публикувано на 18.06.2015 г.

Информация за освободени гаранции на отстранените участници в процедурата публикувана на 09.07.2015 г.

Информация за сключен договор, публикувана на 31.07.2015г.

Информация за освободени гаранции публикувана на 03.08.2015г.

Информация за освободена гаранция за изпълнение публикувана на 25.09.2015 г.

Информация за извършено плащане по договор публикувана на 15.12.2015 г.

Информация за изпълнен договор публикувана на 06.01.2015 г.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик