Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Уникален №ОП2015-016:„Инженерно геоложки проучвания,геодезически изследвания и съставяне на технически проект за геозащитни съоръжения в гр.Брацигово-смесени системи за поройни води-Дере 1” (СМР)

 

25-06-2015

Договаряне без обявление.

Преписка в РОП.

Изтегли:

Решение за откриване на процедурата, публикувано на 25.06.2015 г.

Покана № 1 до участниците, публикувана на 25.06.2015 г.

Покана № 2 до участниците, публикувана на 25.06.2015 г.

Приложения към поканата, публикувана на 25.06.2015

Техническа документация, публикувана на 25.06.2015 г.

Протокол от договарянето публикуван на 13.07.2015

Доклад на комисията до възложителя публикуван на 13.07.2015 г.

Решение на възложителя за определяне на изпълнител на поръчката публикувано на профила на купувача на 13.07.2015 г.

Информация за сключен договор, публикувана на 04.08.2015г.

Информация за извършено авансово плащане по договор публикувана на 03.09.2015 г.

Информация за извършено плащане публикувана на 09.11.2015 г.

Информация за изпълнен договор публикувана на 24.11.2015 г.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик