Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Уникален №ОП2015-029: "“Ремонт на ляво крило на трети етаж в Поликлиника гр.Брацигово, УПИ VII-Болница в кв.20 по РП на Брацигово,ПИ с идентификатор 06207.501.267 по КККР гр.Брацигово,сграда с идентификатор 06207.501.267 .1 и ..."

 

17-11-2015

"Ремонт на ляво крило  на трети етаж в Поликлиника гр.Брацигово, УПИ VII-Болница в кв.20 по РП на Брацигово,ПИ с идентификатор 06207.501.267 по КККР гр.Брацигово,сграда с идентификатор 06207.501.267 .1 и с административен адрес : гр.Брацигово,бул."Трети март" № 35 а "

 

Публична покана с номер 9047740 може да намерите тук

Изтегли:

Заповед за откриване на обществена поръчка

Публична покана

Документация за участие

Образци

Количествено - стойностна сметка

Проект на Договор

Протокол от работа на комисията публикуван на 08.12.2015 г.

Заповед за пректаряване на поръчката публикувана на 08.12.2015 г.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик