Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Уникален №ОП2015-030:“Извънредна доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж /ДСП/,Дневен център за възрастни хора с увреждания / ДЦВХУ/ и Комплекс за социални услуги за деца и семейства / КСУДС / към Община Брацигово”

 

29-12-2015

Решене № 704692 на АОП може да намерите тук

Решене № 705113 на АОП за коригиране на техническа грешка в Решене № 704692 може да намерите ТУК

Изтегли:

Решение за откриване на процедура, публикувано на 29.12.2015г.

Покана за участие, публикуван на 29.12.2015г.

Приложения към поканата, публикувани на 29.12.2015г.

Ценово предложение, публикувано на 29.12.2015г.

Решение№ РДР-48 за корекция на Решение №47за процедура, публикувано на 30.12.2015г.

Протокол от работа на комисията публикуван на 04.01.2016 г.

Доклад от работа на комисията публикуван на 04.01.2016г.

Решение за избор на изпълнител публикувано на 04.01.2016 г.

Договор за обществена поръчка публикуван на 04.01.2016 г.

Станивище от АОП за предвалителен контрол публикувано на 06.01.2016 г.

09.03.2016 г. - Информация за извършено плащане през м.февруари 2016 г.

06.04.2016г. - Информация за извършени плащания през м. март

18.05.2016 г. -Информация за извършени плащания през м. април 2016 г.

07.06.2016г. - Информация за извършени плащамия през м. май 2016

06.07.2016 г. -Информация за извършени плащания през м юни 2016 г.

09.08.2016 г. :Информация за извършено плащане през м. юли и окончателно плащане по договор през м.август.

09.08.2016 г. - Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик