Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Уникален №ОП2017-001:„Доставка на нетна активна ел. енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, за ниско напрежение с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за обекти на общ.Брацигово

 

04-01-2017

Изтегли:

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП

Документация за участие

Образци

20.01.2017 г. - Протокол от работа на комисията

15.02.2017г. - Договор за възлагане обществена поръчка и приложенията към него

06.11.2017 г. - Анекс към договор за възлагане на доставка

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик