Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Уникален №ОП2017-002: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДСП, ДЦВХУ, Общ. Трапезария, Топъл обяд по оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане –операция тип 3 BG05FMOP001-3-002 и КСУДС по обособени позиции

 

12-01-2017

1. Решение за откриване на процедура с № 766766 в РОП

2. Обявление за поръчка с № 766769 в РОП

Изтегли:

Решение за откриване на процедура

Обявление за поръчка

Документация за участие

Образци

13.02.2017 г. : Протокол № 1 от работа на комисията

22.02.2017г. - Съобщение за отваряне на Плик "Ценови параметри"

16.03.2017 г. Протокол № 2 от работа на комисия за разглеждане и оценка на офертите

16.03.2017 г. Протокол № 3 от работа на комисия за разглеждане и оценка на офертите

16.03.2017 г. Доклад от комисия за разглеждане и оценка на офертите

16.03.2017 г. Решение № РДР-2/16.03.2017 г. за изпълнител по обособена позиция № 1

16.03.2017 г. Решение № РДР-3/16.03.2017 г. за изпълнител по обособена позиция № 2

16.03.2017 г. Решение № РДР-4/16.03.2017 г. за изпълнител по обособена позиция № 3

16.03.2017 г. Решение № РДР-5/16.03.2017 г. за изпълнител по обособена позиция № 4

16.03.2017 г. Решение № РДР-6/16.03.2017 г. за изпълнител по обособена позиция № 5

16.03.2017 г. Решение № РДР-7/16.03.2017 г. за прекратяване на общ. пор. за доставка на хр. продукти по обособена позиция № 1

27.04.2017 г. - Обявление за възложена поръчка

27.04.2017 г. - Договор № Д-30/21.04.2017 г. за обособена позиция № 4

27.04.2017г. - Приложения към договор № Д-30/21.04.2017 г.

27.04.2017г. - Договор № Д-31/21.04.2017 г. за обособена позиция № 5

27.04.2017г. - Приложения към договор № Д-31/21.04.2017 г.

27.04.2017г. - Договор № Д-38/24.04.2017 г. за обособена позиция № 2

27.04.2017г. - Приложения към договор № Д-38/24.04.2017 г.

27.04.2017г. - Договор № Д-39/24.04.2017 г. за обособена позиция № 3

27.04.2017г. - Приложения към договор № Д-39/24.04.2017 г.

30.04.2018 г. - Доп. споразумение № Д -38-1/24.04.2018 г. към договор № Д-38/24.04.2017 г.

30.04.2018 г. - Доп. споразумение № Д -39-1/24.04.2018 г. към договор № Д-39/24.04.2017 г.

29.05.2018 г. Решение за одобряване на обявление за изменение или доп. информация

29.05.2018 г. Обявление за приключен договор № Д-30/21.04.2017 г. за обществена поръчка

29.05.2018 г. Обявление за приключен договор № Д-31/21.04.2017 г. за обществена поръчка

29.05.2018 г.Обявление за приключен договор № Д-38/24.04.2017 г. за обществена поръчка

29.05.2018 г.Обявление за приключен договор № Д-39/24.04.2017 г. за обществена поръчка

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик