Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Уникален №ОП2018-007:„Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в гр. Брацигово, област Пазарджик – Етапно строителство“

 

16-10-2018

Изтегли:

Обявление за поръчка

Документация

Методика за оценка на офертите

Техническа спецификация

Договор-проект

Приложения-образци

Проектна документация

Решение за откриване на процедура

08.11.2018г. Отговор на запитване с изх. № 08-08-97/07.11.18г. на възложителя

08.11.2018г. Отговор на запитване с изх. № 08-08-98/08.11.18г. на възложителя

08.11.2018г. Отговор на запитване с изх. № 08-08-99/08.11.18г. на възложителя

29.11.2018г Съобщение за отваряне на Плик Предлагани ценови параметри

06.12.2018 -Протокол 1 от работа на комисия

06.12.2018-Протокол 2

06.12.2018-Протокол 3

06.12.2018 - Решение за избор на изпълнител

21.12.2018г. Обявление за възложена поръчка

21.12.2018г. Договор за възложена поръчка

21.12.2018г. Предложение за изпълнение на поръчката-приложение към договора

21.12.2018г. Ценово предложение-Приложение към договора

23.07.2019 г. Обявление за приключване на договор

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик