Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Уникален №ОП2019-009:Избор на изпълнител на СМР за обект: Ремонт, реконстр. и благоустр. на улици от уличната мрежа на гр.Б-во, общ. Брацигово – „Реконструкция и рехабилитация на водопр. мрежа в гр.Брацигово, общ. Б-во, обл. Пазарджик“ – етапно стр-во

 

15-08-2019

Избор на изпълнител на строително - монтажните работи за изпълнение на обект: Ремонт, реконструкция и благоустрояване на улици от уличната мрежа на гр.Брацигово, община Брацигово - „Реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа в гр.Брацигово, община Брацигово, област Пазарджик" - етапно строителство

 

Проектна документация - част1

Проектна документация - част 2

 

Изтегли:

Решение за откриване на процедура

Обявление за поръчка

Документация

Техническа спецификация

Образци

20.09.2019 г. Протокол от работа на комисия

02.10.2019 г. - Съобщение за отваряне на ценови предложения

08.10.2019 г. Протокол 2 от работа на комисия

08.10.2019 г. Протокол 3 от работа на комисия

08.10.2019г. Решение за определяне на изпълнител

05.11.2019 г. Обявление за възложена поръчка

05.11.2019 г.- Договор за възложена поръчка и приложения към него

11.06.2021 - Обявление за приключил договор

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик