Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Уникален №ОП2019-014:Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на проект: „Подобряване на спортната инфраструктура – с.Бяга, общ.Брацигово“ по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014-2020г. №BG06RDNP001-7.007-01

 

03-12-2019

Изтегли:

Обява за общ. пор. на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП

Техническа спецификация

Указания към участниците

Образци

03.12.2019 г. Информация към АОП за публикувана обява в ПК

13.12.2019 г. Обява за удължаване на срока за подаване на оферти

13.12.2019 г. Информация към АОП за удължаване на срока

07.01.2019 г. Протокол от работа на комисия

31.01.2020 г. - Договор и приложения към него

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик