Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Уникален №ОП2020-004: Избор на изпълнител при изпълнение на СМР на строеж: „Строителство на улици от ул. мрежа в гр. Б-во, общ. Б-во – рехабилитация, реконстр. и благоустрояване”, който се изпълнява по проект: „Стр. на улици от ул. мрежа в гр. Б-во...

 

10-03-2020

Избор на изпълнител при изпълнение на СМР на проект: „Строителство на улици от улична мрежа в град Брацигово, община Брацигово, област Пазарджик" по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014-2020г. №BG06RDNP001-7.001-0127-C01 от 15.05.2019г.

Проектна документация!

Изтегли:

"Решение за откриване на процедура

Обявление за поръчка

Документация

Техническа спецификация

Образци

Проект на Договор

14.05.2020 - Протокол 1 от работа на комисия

28.05.2020г. - Съобщение за отваряне на ценовите предложения на участниците в процедурата

04.06.2020-Протокол 2

04.06.2020-Протокол 3

04.06.2020-Решение за избор на изпълнител

12.08.2020г. - Обявление за възложена поръчка

12.08.2020г. - Договор и приложения към него

13.10.2022г. Допълнително споразумение към договор

01.02.2023г. Допълнително споразумение към договор

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик