Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Уникален №ОП2020-006:"Избор на изпълнител за осъществяване на строителен надзор на обект: „РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ДЕПО ЗА ТБО на община Брацигово в УПИ І "Депо за неопасни отпадъци", местност Клисурата, в землището на град Брацигово...

 

12-06-2020

"Избор на изпълнител за осъществяване на строителен надзор на обект: „РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ДЕПО ЗА ТБО на община Брацигово в УПИ І "Депо за неопасни отпадъци", местност Клисурата, в землището на град Брацигово, община Брацигово, област Пазарджик"

 

 

ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

Изтегли:

Обява

Документация

Техническа спецификация

Договор-проект

Образци на документи

Доклад за съответствие

Информация за публикувана обява

17.06.2020г. - Отговор относно предоставяне на разяснения

17.06.2020г. - съобщение за промяна на срока

17.06.2020г. - Ценово предложение

17.06.2020г. - Техническо предложение

17.06.2020г. - Информация за публикувана обява

30.06.2020-Обява за удължаване на срока за подаване на оферти

30.06.2020 Информация към АОП за публикувана обява

08.09.2020 Протокол от работа на комисия

21.10.2020г. - Договор за възлагане и приложения

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик