Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Обществена поръчка с предмет:Извършване на строителен надзор на обект «Устойчиво развитие на ОБЩИНА БРАЦИГОВО чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност в образователната инфраструктура–СОУ„Народни будители”, НУ„В. Петлешков” и ОДЗ „Б.Фурнаджиева

 

22-10-2012
 

ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЧЛ. 14, АЛ. 4, Т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ (ЗОП) С ПРЕДМЕТ:

"Извършване на строителен надзор на обект: «Устойчиво развитие на ОБЩИНА БРАЦИГОВО чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност в образователната инфраструктура - СОУ „Народни будители", НУ „Васил Петлешков" и ОДЗ „Божура Фурнаджиева""

ДОКУМЕНТАЦИЯ /УКАЗАНИЯ И ОБРАЗЦИ/

ПУБЛИЧНА ПОКАНА - 9007742

 Поръчката се възлага от Община Брацигово, като бенефициент по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013, финансиран с договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие", регистрационен номер BG161PO001/4.1-03/2010/056, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/4.1-03/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178 малки общини"

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик