Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Избор на изпълнител за осигуряване на публичност по проект:”РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАНОВИ ДОКУМЕНТИ НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО И ВЪВЕЖДАНЕ НА ПРАВИЛА ЗА МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ НА ПОЛИТИКИ”

 

04-02-2014

 

Община Брацигово открива процедура  чрез Публична покана с предмет

Избор на изпълнител за осигуряване на публичност :

Обособена позиция 1: „Разработване на електронен информационен бюлетин за  информиране относно политиките, провеждани от общинската администрация”

Обособена позиция 2:„ Информация и публичност”.

по проект:РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАНОВИ ДОКУМЕНТИ НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО И ВЪВЕЖДАНЕ НА ПРАВИЛА ЗА МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ НА ПОЛИТИКИ”, Оперативна програма „Административен капацитет” , съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд, Приоритетна ос I „ Добро управление” под приоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, Бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07.

Документацията може да намерите тук.

Публична покана  9025423.


Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик